Vil engasjere fastleger i kvalitetsarbeid

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Helsepersonell trenger tilbakemelding på resultatene av sitt arbeid, slik at de kan lære, og forbedre seg. Systematisk kvalitetsarbeid på fastlegekontor gir resultater.

TILLIT: Vissheten om at alle prosedyrer og prosesser på legekontoret er underlagt kvalitetskontroll bygger tillit i lege-pasient relasjonen. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

– Det er all grunn til å tro at både kvalitet og pasientsikkerhet er god i norsk primærhelsetjeneste og på norske fastlegekontorer. Problemet er at vi ikke vet nok og at det ikke har vært arbeidet systematisk med dette på nasjonalt nivå, sier leder i Norsk allmennmedisinsk forening Petter Brelin.

Legeforeningen opprettet derfor i 2014 Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) som en løsning på noen av disse utfordringene. Her når oppdatert kunnskap ut til praktisk bruk i pasientmøtene.

– God kvalitet på legekontor er viktig både for pasientene og de som jobber der, sier Brelin.

Et nasjonalt kvalitetssystem

Da Legeforeningen i mars møtte Helse- og omsorgskomiteen til høring om den årlige stortingsmeldingen om Kvalitet og pasientsikkerhet benyttet Brelin muligheten til å understreke at foreningen ønsker å samarbeide med myndighetene om SKIL, slik at dette kan bli et nasjonalt kvalitetssystem for hele primærhelsetjenesten.

– Vi ønsker et vellykket kvalitetssystem for alle landets legekontor. SKIL bruker en metodikk som virker, og vi ser allerede gode resultater, sa han.

Alle fastleger skal med

– Kvalitetsarbeid gir bedre kontroll og oversikt over egen praksis, og fører til kontinuerlig forbedring. Det bidrar også til bedre prioritering av tid og ressurser på det som er viktig, sier daglig leder av SKIL Nocolas Øyane, fastlege i Bergen og spesialist i allmennmedisin.

Mens sykehusene har store og kompetente fagavdelinger med omfattende kvalitetssystemer, er det få slike i primærhelsetjenesten. SKIL arbeider med en dokumentert metodikk med måling, kursing og veiledning for å gi positive endringer i fastlegers praksis.

SKIL har som nasjonal målsetting å engasjere alle fastleger i kontinuerlig kvalitetsarbeid. Dette skal gjøres ved å samle data fra legenes egen praksis, gjøre dataene kjent for fastlegen og bidra til forbedringer gjennom kursing og veiledning.

Datainnsamlingen vil skape et nasjonalt kvalitetsregister med referanseverdier for norsk allmennpraksis. Dette vil heve kvaliteten på fastlegene og redusere unødvendig variasjon i fastlegetjenesten. Senteret er et eget initiativ fra legene selv for å jobbe systematisk med kvalitetsarbeid og skape en bedre helsetjeneste for pasientene.

Øyane presiserer at SKIL planlegger å kun presentere aggregerte data og at de ikke bare ivaretar enkeltpasienter, men også enkeltlegers anonymitet i benchmark-databasen.

– Våre målinger viser at fastleger gir pasientene bedre og mer systematisk legemiddelbehandling etter at de har deltatt i kvalitetsopplegget i regi av SKIL, sier Øyane.

SKIL arbeider nå med legemiddelgjennomgang for å få bedre legemiddelbehandling til de som bruker mange legemidler. Det er utviklet e-læringskurs og uttrekksverktøy fra elektronisk pasientjournal som gjør det mulig å følge praksis. Virksomheten organiseres som smågruppekurs med veiledning, godkjent for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Vil samarbeide med flere

SKIL-metodikken kan brukes i alle landets kommuner, uavhengig av størrelse og befolkningsgrunnlag. SKIL har etablert samarbeid med kommunene Oslo, Stavanger og Klepp med utgangspunkt i kurspakken om legemiddelgjennomgang. Kommunen dekker hele eller deler av utgiftene til kursaktivitetene, mot å motta rapporter basert på aggregerte data. Rapportene gir en bred oversikt over allmennpraksis i en bydel eller hele kommunen, og kommunenes behov for styringsdata har vært sentrale i utarbeidelsen av rapportene.

Gjennom SKIL ønsker Legeforeningen samarbeid med kommunene og staten om å styrke det helhetlige kvalitetsarbeidet i pasientbehandlingen. Befolkningens visshet om at alle prosedyrer og prosesser på legekontoret er underlagt en kvalitetskontroll er med på å bygge tillit i behandler-pasient relasjonen.

SKIL er etablert og eiet av Legeforeningen med underforeninger. Virksomheten organiseres som smågruppekurs med veiledning, godkjent for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

For mer informasjon om SKIL, se: www.skilnet.no

Anbefalte artikler