Artikkel

Vårmøte i Eldre legers forening

Eldre legers forening (Elf) ønsker velkommen til vårmøte på Lillehammer hotell helgen 9. – 11. juni 2017.

For mer informasjon, se: legeforeningen.no/spesial/Eldre-legers-forening/

Styrker konfliktfondet

Legeforeningens sentralstyre har vedtatt at det skrives ut en tilleggskontingent i 2017 til alle landets yrkesaktive medlemmer. Pengene går til å styrke Legeforeningens konfliktfond og er en engangsbetaling. Konflikten i Spekterområdet høsten 2016 gjorde et betydelig innhogg i konfliktfondets kapital. Sentralstyret vedtok derfor i desember 2016 at en styrking av fondet er helt nødvendig for å opprettholde høy beredskap i 2017 og i kommende år.

Konfliktfondet er en integrert del av Legeforeningens regnskap i form av en øremerket avsetning i Legeforeningens balanse som er opprettet for å sikre streikende medlemmers økonomiske interesser ved streiker og konflikter. I praksis innebærer dette at fondet benyttes til å dekke inntektstap for de leger som tas ut i streik.

Fondet benyttes også til å dekke andre direkte konfliktrelaterte kostnader, som for eksempel streikemøter, for Legeforeningen sentralt eller lokalt.

Endring av spesialistreglene i immunologi og transfusjonsmedisin

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt endringer i spesialistreglene i immunologi og transfusjonsmedisin.

Det er vedtatt en omformulering av kurskravet der det presiseres en valgfri sammensetning av valgfrie kurs.

Kurskravet har fått følgende ordlyd:

200 timer, herav minst 20 timer i hemoterapi, minst 20 timer i transplantasjonsimmunologi, minst 20 timer i immunhematologi, minst 45 timer i metodekurs for laboratoriespesialiteter og til sammen minst 75 timer innen valgfrie kurs godkjent for spesialiteten.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Endringen gjøres gjeldende umiddelbart.

Anbefalte artikler