Kommentar

Et bredere engasjement for menneskerettigheter, klima og global

Marit Hermansen
president
Interessekonflikt:  Nei

Jeg viser til innlegg i Tidsskriftet nr. 6 2017 (1) der tidligere medlemmer av Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse er kritiske til at sentralstyret i sitt møte i november 2016 besluttet å omorganisere dette arbeidet.

Legeforeningen opprettet i 1991 utvalg for menneskerettigheter. Senere ble utvalg for klimaendringer og utvalg for global helse opprettet. Selv om utvalgene hadde ulike mandat, var det også noen overlappende arbeidsområder som for eksempel retten til helse. Sentralstyret besluttet å slå sammen utvalgene til ett utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse. Utvalgene har gitt viktige bidrag til å utforme Legeforeningens standpunkter på en rekke områder.

Menneskerettigheter, klima og global helse vil fortsatt være et prioritert område, selv om Legeforeningen nå velger å omorganisere arbeidet. Sentralstyret er opptatt av å utnytte Legeforeningens samlede engasjement på en best mulig måte. De fagmedisinske foreningene har de siste årene fått en større betydning i Legeforeningens virksomhet. Sammen med yrkesforeningene har de et bredt internasjonalt engasjement og bidrar aktivt i utformingen av Legeforeningens politikk på ulike områder. Disse foreningene vil kunne åpne opp for en bredere tilnærming enn et eget utvalg med bredt mandag.

Sentralstyret har vedtatt fem hovedområder som det skal arbeides videre med: Leger i utsatt posisjon, barn i fengsel/Politiets utlendingsinternat, assistert befruktning som eggdonasjon og surrogati, helse og global oppvarming og aldersbestemmelse av mindreårige asylsøkere. Sentralstyret vil spesielt følge utviklingen i Tyrkia der leger og andre akademikere nå er særlig utsatt. Sentralstyret har besluttet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvordan opphold i fengselsliknende institusjoner som Politiets utlendingsinternat påvirker barns helse og hvilke helsetiltak som må tilbys barn som tvangsutsendes. Sekretariatet utarbeider et notat om assistert befruktning som forberedelse til bioteknologimeldingen. Det globale klimaengasjementet vil blant annet bli fulgt opp gjennom WMA, men sentralstyret vil også ta nasjonale klimainitiativ når det er naturlig. Videre skal organiseringen av arbeid med menneskerettigheter, klima og global helse evalueres ved sentralstyrets årlige gjennomgang av dette arbeidet.

Retten til helse slik den er nedfelt i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, danner grunnlaget for Legeforeningens engasjement for menneskerettigheter.

Sentralstyret vil at Legeforeningen fortsatt skal ha en betydelig aktivitet innenfor dette området og ser at det kan være nyttig å ha et fast utvalg for utforme Legeforeningens synspunkter på disse temaene. Et fast utvalg som arbeider over tid, vil utvikle viktig kompetanse, men mandatet for utvalget ble for bredt. En mulighet er å opprette et utvalg med et snevrere mandat for å ivareta Legeforeningens arbeid med menneskerettigheter.

Litteratur
1. Steinholt M, Engjom H, Annexstad E et al. Menneskerettigheter, klima og global helse. Tidskr Nor Legeforen 2017; 137: 432.

Published: 03.04.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media