Kommentar

Takk for kritisk lesning og

Matilde R. Berg
stipendiat
Interessekonflikt:  Nei

Takk for kritisk lesning og utfyllende kommentar (1) til studieomtalen min om to artikler fra PPROTECT-studien (2).
Fosså påpeker at det korrekte faguttrykket er «prostatakreft-spesifikk mortalitet», og ikke «tiårsmortalitet som følge av prostatakreft». I arbeidet med å skrive studieomtaler er jeg bevisst på at omtalen skal være relativt lett å forstå for alle leserne, både de med lang erfaring innen det spesifikke fagfeltet og for leger som arbeider innen andre felt eller som er nyutdannet. Dette medfører at studieomtalene mine nok får et mindre vitenskapelig preg, men samtidig (håper jeg) blir lettere tilgjengelig for alle. Det er også viktig for meg at studieomtalene mine er skrevet med norske uttrykk der det lar seg gjøre.

Fosså savner mer utfyllende informasjon om resultatene i de to artiklene som omtales. Hvilke resultater som tas med i en kortfattet studieomtale er alltid en krevende avveining, som kan gjøres på ulike vis. Dette kunne jeg sikkert løst på en annen måte i denne aktuelle studieomtalen, men jeg valgte å gjengi det jeg oppfattet som de aller viktigste funnene. Det er mulig at jeg heller burde tatt med noe av informasjonen Fosså etterlyser. Hovedfunnet, at det ikke var noen forskjell i tiårsmortaliteten ved de tre ulike behandlingsformene, samt forekomsten av sykdomsprogresjon etter ti år, ble tatt med (3).

Fosså anfører videre at jeg i avslutningen formidler feilaktig informasjon angående livskvaliteten til pasientene i de ulike gruppene. Det stemmer at det i artikkelen om pasientrapporterte utfall fremgår at den helserelaterte livskvaliteten ikke var signifikant forskjellig mellom gruppene. Men det står også beskrevet forskjeller i livskvalitet spesifikt knyttet til seksualfunksjon, vannlating og mage-tarmfunksjon (4). Jeg burde, som Fosså viser, skrevet tydeligere innen hvilket område livskvaliteten ble rapportert som dårligere av pasientene i stråleterapigruppen. Det beklager jeg at ikke ble gjort.

Jeg takker for utfyllende sammenlikning av funnene i forhold til behandlingspraksisen i Norge, da dette ikke ble dekket i studieomtalen. Til tross for begrenset lengde, og derav at et begrenset antall funn og vurderinger blir presentert, håper jeg Tidsskriftets lesere har glede av studieomtalene, og blir inspirert av dem til å lese artiklene som omtales og til å diskutere dem i sine egne fagmiljøer.

Litteratur
1. Fosså S. Upresis gjengivelse av studie. Tidsskr Nor Legeforen 2017. E-publisert 30.1
2. Berg MR. Behandling eller aktiv monitorering ved prostatakreft. Tidsskr Nor Legeforen
2016; 136:1706
3. Hamdy FC, Donovan JL, Lane JA et al: 10-Year Outcomes after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy for Localized Prostate Cancer. N Engl J Med. 2016 Oct 13;375(15):1415-1424.
4. Donovan JL, Hamdy FC, Lane JA et al : Patient-Reported Outcomes after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy for Prostate Cancer. N Engl J Med. 2016 Oct 13;375(15):1425-1437.

Published: 30.01.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media