Ansattes innflytelse synker

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I alle sektorer opplever ansatte å ha mindre innflytelse på arbeidsplassen i dag enn for sju år siden, viser ny rapport.

  SVAKERE INNFLYTELSE: Ansatte tas for sent inn i prosesser, mener Christian Grimsgaard. Foto: Thomas Barstad Eckhoff
  SVAKERE INNFLYTELSE: Ansatte tas for sent inn i prosesser, mener Christian Grimsgaard. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

  Medbestemmelsesbarometeret 2016 som er utarbeidet av Arbeidsforskningsinstuttet (AFI), viser endringer i ansattes opplevelse av medvirkning og medbestemmelse.

  Hovedfunnet viser at ansatte oppgir å ha svakere innflytelse på arbeidsplassen, og flere av funnene tyder på at den norske modellen er under press.

  Mens 89 prosent i 2009 svarte at de hadde stor grad av innflytelse på egen arbeidssituasjon, svarer nå kun 77 prosent det samme.

  Mer autoritært arbeidsliv

  Mer autoritært arbeidsliv

  Ansatte i helsevesenet, i pleie og omsorg og i offentlig tjenesteyting generelt har betydelig lavere innflytelse på organiseringen av arbeidet enn andre. Kun 18 prosent opplever at de har stor innflytelse, et mål som inkluderer innflytelse på arbeidstid, arbeidstempo og bruken av ressurser for å utføre arbeidet.

  – Det kan se ut til at lederne i sykehus har mistet troen på den norske modellen. Vi ansatte tas inn i prosesser på arbeidsplassen for sent og det oppleves ofte som «proforma», sier Christian Grimsgaard i Legeforeningens sentralstyre.

  Ledere med personalansvar oppfatter i størst grad at deres egen innflytelse er redusert. I 2009 lå denne på 95 prosent, mens den i 2016 lå på 81 prosent.

  Sterkere styring – ikke mer effektivt

  Sterkere styring – ikke mer effektivt

  Undersøkelsen ser også på forholdet mellom styringsform på arbeidsplassen og opplevd innflytelse og effektivitet. Nye styringsmodeller har de senere årene gjort sitt inntog i norsk arbeidsliv, blant annet det som ofte refereres til som «hard HR».

  – Ved OUS har vi gått fra to-tre ledernivåer til seks ledernivåer. Vi er konsolidert i store enheter og vi ser en mye sterkere resultatstyring enn for 10 – 15 år siden, sier Grimsgaard.

  De nye styringsformene innføres ofte med formål om å skape mer effektive og velorganiserte arbeidsplasser. Rapporten viser derimot at ansatte på arbeidsplasser som i stor grad preges av standardisering og kontroll eller lojalitet og underkastelse erfarer en lav grad av effektivitet, uklare organisasjonsstrukturer og svake resultater. Styringsformer basert på medvirkning og medbestemmelse henger positivt sammen med de samme resultatmålene.

  Styrke i å stå sammen

  Styrke i å stå sammen

  – Nå er det viktig med en samlet arbeidstakerside for å vise at det å sette folk inn i et excel-ark og få dem til å yte maks ikke er det mest effektive systemet, sier Grimsgaard og legger til:

  – Vi så viktigheten av å stå sammen og yte motstand under Akademikernes streik i høst, det tror jeg vil være veldig viktig også fremover.

  Medbestemmelsesbarometeret 2016 er gjennomført på oppdrag fra Politiets Fellesforbund, Den norske legeforening, Forskerforbundet, Forbundet for ledere og teknisk personale, SAFE og Lederne. Det er tilgjengelig på www.afi.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media