Kommentar

Standardisert avrusning ved blandingsmisbruk – en presisering

Frode, F.D. Dunsæd
Seksjonsleder
Interessekonflikt:  No

Ånund Hobbesland har gjort oss oppmerksom på at vår studie (1) og hans studie fra 2006 (2) ikke er direkte sammenlignbare når det gjelder gjennomføringsgrad. Dette henger sammen med at definisjonen av endepunktet for fullført detoksifisering var noe forskjellig i de to studiene. Vår studie hadde to kriterier: gjennomført ti døgns behandling og ingen påvisbare rusmidler i urin. Hobbesland sin studie hadde fire kriterier: gjennomført etter anbefaling fra personale, ingen påvisbare rusmidler i urin, fravær av «svært mye» abstinensplager og fravær av høyt nivå av psykiske plager. Hobbesland beskrev frafall i hele populasjonen (både detoksifisering av brukere av ett enkelt rusmiddel og blandingsmisbrukere), mens vi konsentrerte oss om blandingsmisbrukerne. Hobbesland fant, med sine noe strengere kriterier, et frafall i gjennomføringsgrad på 45% (2), mens vi i vår studie bare hadde 25% (1).

Vi vil derfor presisere at forskjellen mellom studiene kanskje derfor ikke er så stor. Gjennomføringsgraden for avvenning av blandingsmisbrukere er imidlertid generelt lav. Litteratursøk i Pubmed og PsychInfo ga oss 22-77% (2-6). Studien vår viste en gjennomføringsgrad på 75%.

Et for oss viktigere poeng er at standardisert symptomatisk behandling med klonidin og valproat er trygg og gjennomførbar med lite komplikasjoner. Dette er vårt hovedbudskap, all den stund Helsedirektoratets retningslinjer for avrusning fra 2016 (7) unngår å ta stilling og behandlingsregimene rundt om i landet er i endring.

Forskningsbasert kunnskap om hvilken behandling som er mest velegnet ved avvenning fra blandingsmisbruk, mangler. Retningslinjer er ønskelig ettersom pasienter med blandingsmisbruk og blandingsavhengighet dominerer i en avrusningspost i dag. Derfor har vi lenge etterlyst randomiserte kontrollerte studier med standardiserte behandlingspakker. Et kvalitetsregister ville også kunne gi nyttig kunnskap og danne grunnlag for bedre retningslinjer.

Litteratur
1. Dunsæd F, Kristensen Ø, Vederhus J-K et al. Standardisert avrusning ved blandingsmisbruk. Tidsskr Nor Legeforen nr. 19, 2016; 136: 1639 – 42
2. Hobbesland Å. Undersøkelse av avgiftningsbehandling ved seks avgiftningsavdelinger i helseregion sør. Skien: Borgestadklinikken, 2006.
3. Kristensen O, Lolandsmo T, Isaksen A, et al. Treatment of polydrug-using opiate dependents during withdrawal: towards a standardisation of treatment. BMC psychiatry 2006; 6: 54.
4. Paetzold W, Eronat V, Seifert J, et al. Detoxification of poly-substance abusers with buprenorphine. Effects on affect, anxiety, and withdrawal symptoms. Der Nervenarzt 2000; 71: 722-9.
5. Seifert J, Metzner C, Paetzold W, et al. Detoxification of opiate addicts with multiple drug abuse: a comparison of buprenorphine vs. methadone. Pharmacopsychiatry 2002; 35: 159-64.
6. Ling W, Amass L, Shoptaw S, et al. A multi-center randomized trial of buprenorphine-naloxone versus clonidine for opioid detoxification: findings from the National Institute on Drug Abuse Clinical Trials Network. Addiction 2005; 100: 1090-100
7. Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-… (01.11.2016)

Published: 02.11.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media