Kommentar

Snus, nikotin og astma

Rygh Ellen
pensjonist
Interessekonflikt:  Nei

Takk til Martinus Løvik for hans kommentar til vår artikkel om bruk av snus og røyketobakk blant gravide i Agderfylkene.

Løvik viser til forskning som tyder på at nikotineksponering i fosterlivet kan gi økt risiko for astma via epigenetiske mekanismer. Likeledes skriver Geir W. Jacobsen i lederartikkelen (1) at barn av mødre som røykte i svangerskapet har økt risiko for overvekt senere i livet. Én av de aktuelle hypotesene er også her epigenetisk påvirkning i fosterlivet.

Det er sannsynlig at disse effektene av nikotin gjelder for alle nikotinholdige produkter, som snus, nikotinlegemidler og e-sigaretter. Alt i alt tilsier dette at man bør være meget tilbakeholdende med å anbefale bruk av snus og andre nikotinerstatningsprodukter til gravide. Vi er derfor enig med Løvik i at gravide bør unngå alle former for nikotintilførsel, også snus. Det er bra at Helsedirektoratet har hatt satt søkelys på dette i nylige kampanjer og i opplysningsmateriell rettet mot gravide på sine nettsider. Nyere forskning kan tyde på at nikotin kan gi epigenetiske forandringer også i primordiale germale celler, som da vil ramme genmaterialet til både gutter og jenter, og altså ikke bare påvirkning av fosteret in utero (2). Skal man virkelig være føre var, bør i så fall primærforebygging målrettes mot ungdom av begge kjønn før de får barn.

Litteratur
1. Jacobsen GW. Bør gravide avstå fra enhver bruk av nikotin? Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1320-1320
2. Leslie, FM. Multigenerational epigenetic effects of nicotine on lung function. BMC Med 2013;11:27

Published: 09.10.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media