Kommentar

RE: Vi skal alle gjøre feil

Svein Zander Bratland
Bergen kommune. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedis
Interessekonflikt:  Nei

Gjersvik sin formulering "vi skal alle gjøre feil" (1) møter tittelen på en skjellsettende artikkel fra 1999 om samme tema: "To Err Is Human" (2). Verken Gjersvik eller forfatterne av artiklene om undervisning i samme utgave av Tidsskriftet (3,4) møter imidlertid problemets kjerne. Hvorfor er det få indikasjoner på at tiltak for å redusere feil gir resultater?(5)

I 2007 viste Tamblyn og medarbeidere (6) at ensidig fokus på kunnskap ikke forebygger feil. Mer enn 3000 leger ble fulgt i inntil 12 år etter eksamen. Leger som skåret dårlig på testing av beslutningsevne hadde høyest risiko for å pådra seg klagesaker. Tilsvarende resultat ble avdekket for kommunikasjonsferdigheter, mens høyt kunnskapsnivå ikke forebygget medisinske feil. En norsk studie fra 2006 (7) ga grunnlag for en tilsvarende konklusjon: Manglende erkjennelse av tilstandens alvorlighetsgrad var kjennetegnende for tilsynssaker som endte med vedtak om advarsel. Tilstrekkelig anamneseopptak og undersøkelse av pasienten sikret ikke mot reaksjon. Beslutningsfellen har vært omtalt som fallgruven (8).

Nederlandske studier har vist betydningen av at undervisning suppleres med observasjoner av og tilbakemelding på hvordan kunnskap benyttes (9,10). Resultatene er i tråd med funnene til Tamblyn og medarbeidere (6). Gjersvik omtaler simulering (1), men anvendelse i undervisningssammenheng er ikke omtalt (2,3). Gevinsten og kompleksiteten i dette er beskrevet i en nylig publisert studie fra Nederland (10).

Litteratur

1. Gjersvik P. Vi skal alle gjøre feil. Tidsskr Nor Legeforen (2016): 136:1179

2. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson M. To Err Is Human: Building a Safer Health System. Washington, DC: Institute of Medicine, 1999

3. Brekke M. Vi må utdanne de legene samfunnet trenger. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1180

4. Stabbursvik J, Solberg IL, Lockert O. Oslo 2014 fra studentenes perspektiv. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1191

5. Landrigan CP, Parry GJ, Bones CB et al. Temporal Trends in Rates of Patient Harm Resulting from Medical Care N Engl J Med 2010; 363: 2124-2134

6. Tamblyn R, Abrahamowicz M, Dauphinee D et al. Physician scores on a national clinical skills examination as predictors of complaints to medical regulatory authorities. JAMA 2007; 298: 993-1001

7. Bratland SZ, Hunskår S. Medisinsk-faglige vurderinger i tilsynssaker mot allmennleger. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 166 - 9

8. Bratland SZ. Feil og klagesaker. I: Holm Hansen E, Hunskår S. red. Legevaktarbeid. Oslo: Gyldendal, 2016: 336-340

9. Dankbaar MEW, Siegers-Jager KM, Baarveld F et al. Assessing the assessments in emergency care training. PLoS One. 2014 Dec 18;9(12):e114663

10. Dankbaar MEW, Alsma J, Jansen EE et al. An experimental study on the effects of a simulation game on students’ clinical cognitive skills and motivation. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2016; 3:505-21

Published: 28.08.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media