Kommentar

RE: Hjelp bøndene i kampen mot MRSA

Per Espen Akselsen
Seksjon for pasientsikkerhet, Forsknings- og utviklingsavdel
Interessekonflikt:  Nei

Peer Ola Hofmo setter søkelyset på et viktig tiltak for å hindre smitte med meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i Norge. Helsemyndighetene anbefaler MRSA-testing for blant annet utenlandske arbeidstakere før de starter å arbeide i norske svinebesetninger(1). Hofmo refererer at mange blir avvist når de kommer til MRSA-testing. Det er grunn til å minne om at bærerskap med MRSA er definert som en allmenfarlig smittsom sykdom, og dermed gjelder rettigheter og plikter i Smittevernloven (2). Helse- og omsorgsdepartementet har redegjort nærmere for dette i rundskriv til alle landets kommuner 11.03.2015 (3). Der heter det blant annet: "Smittevernloven fastsetter ikke en plikt for alle fastleger til å kunne teste for MRSA, men de må eventuelt henvise pasienten til en annen lege i kommunen som kan gjøre dette."

Leger må altså ikke bare oppfordres til å teste svinearbeidere for MRSA. Etter Smittevernloven har de en plikt til å sørge for at de blir testet, enten legen gjør det selv, eller henviser til et annet tilbud i kommunen.

Litteratur

1. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/informasjon-om… (1.8.2016)

2. Lov om vern mot smittsomme sykdommer. Avd I 1994 Nr. 16.

3. Bekjempelse av LA-MRSA - oppfølging av personer som arbeider i svinebesetninger. Rundskriv I-2 (2015). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/63cc6c4c18bd4908b87820ac2b2281… (1.8.2016).

Published: 01.08.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media