Kommentar

RE: Er det slutt på dugnadsånden?

Per Lund-Johansen
Klinisk Institutt 2. Universitetet i Bergen
Interessekonflikt:  Nei

To av Tidsskriftets redaktører - Ragnhild E . Ørstavik og Geir Wenberg Jacobsen tar i Tidsskriftet nr. 12 -13, 2016 opp spørsmålet om dugnadsånden er i ferd med å avta når det gjelder deltagelse i medisinske studier

( 1 ). Mye tyder på det, og bruk av ulike intensiver for å øke deltagelsen diskuteres.

Selv om min erfaring fra 1960-tallet - da jeg skulle rekruttere pasienter med ubehandlet hypertensjon til en invasiv hemodynamisk studie - ikke dreide seg om et stort antall pasienter og ikke var noen epidemiologisk studie, kan følgende likevel være av interesse.

Av 94 menn med ukomplisert , ubehandlet hypertensjon som under konsultasjon hos meg ble spurt om de var villige til å bli med i denne studien, svarte alle unntatt en ja. Det ble ikke gitt intensiver av noen art eller forsøk på å overtale. Alle villige ble undersøkt som planlagt (2).

Deler av min studie ble fremlagt på et internasjonalt symposium i Norge 1966 (3 ). Etterpå ble jeg intervjuet på TV av daværende helsedirektør Karl Evang om hvordan det var å drive forsøk på mennesker. I mitt svar roste jeg også pasientenes enstående samarbeidvilje og nevnte også at kun en av 94 avslo å delta.

To dager etter ringte telefonen. Han som ikke hadde svart ja, men ville tenke på det , hadde sett programmet og meddelte at han gjerne ble med ! Jeg takket pent ,men alle data var klargjort ,slik at det ikke ble aktuelt med noen studie for hans del. Verden var liten og enkel den gang.

Litteratur

1. Ørstavik R E ,Jacobsen G W .Er det slutt på dugnadsånden? Tidsskr Nor Legeforen 2016 ;136:1059.

2. Lund-Johansen P . Hemodynamics in early essential hypertension . Acta Medica Scandinavica 1967; Vol 181 , Suppl 482 :1-101

3. International Symposium on Physical activity in Health and Disease . Beito , Norway April 1966

Published: 08.08.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media