Prisdryss til leger

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Simuleringstrening, slagalarm-prosjekt, overvektige barns helse og tuberkuloseutbrudd ga priser på landsstyremøtet.

GLADE PRISVINNERE: Bahareh Jouleh, Hege Holmgren, Hilde Hætta Eng, Ane Sofie Kokkvoll, president Marit Hermansen, Maria Carlsson, Geir Jøran Sara, Trude Arnesen, Magnus Hjortdahl og Ida Bakke. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

PhD Ane Sofie Kokkvoll, fikk Marie Spångberg-prisen fra fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats for artikkelen Health in overweight children: 2-year follow-up of Finnmark Activity School – a randomised trial. Artikkelen er publisert i Arch Dis Child 2015; 100: 441 – 448. Ane Sofie Kokkvoll er overlege ved barneavdelingen, Finnmarksykehuset Hammerfest og har også bakgrunn fra kommunehelsetjenesten. Prisen er på 30 000 kroner.

Fastlege og stipendiat Magnus Hjortdahl, Alta, fikk Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten. Han mottok prisen sammen med ambulansefagarbeider Geir Jøran Sara, sykepleier Hege Holmgren og sykepleier Hilde Hætta Eng for å etablere regelmessig tverrfaglig simuleringstrening på behandling av akutte helsetilstander i primærhelsetjenesten.

Simuleringen setter fokus på ledelse, dialog og samspill ved håndtering av kritiske helsetilstander med utgangpunkt i BEST-modellen for sykehus. Gruppen har tilpasset denne for primærhelsetjenesten. Flere studier har vist at teamtrening gir tryggere pasientbehandling. Hvis tiltaket gjennomføres over hele landet kan det bidra til tryggere prehospital behandling i hele primærhelsetjenesten. Prisen er på 50 000 kroner.

Slagalarm-prosjekt ved Nordlandssykehuset fikk Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten. Prisen gikk til lege i spesialisering Ida Bakke, overlege Maria Carlsson og avdelingsoverlege og professor Rolf Salvesen ved Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø.

Prosjektet har hatt som målsetning å forkorte tiden for slagpasienter fra ankomst i sykehus til trombolysebehandling og øke andelen slagpasienter som fikk trombolysebehandling til over 20 prosent. Prosjektet har strømlinjeformet det tverrfaglige samarbeidet mellom akuttmottak, laboratoriet, radiologisk avdeling og nevrologisk avdeling i sykehuset, og har samarbeidet med AMK og ambulansetjenesten. Prisen er på 50 000 kroner.

Bahareh Jouleh, lege i spesialisering ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus mottok Legeforeningens studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond på 60 000 kroner. Stipendet skal brukes til et seks måneders forskningsopphold ved University of Southhampton.

Legeforeningens pris for forebyggende medisin ble gitt til forfatterne av artikkelen Tuberkuloseutbrudd på Østlandet, publisert i Tidsskrift for Den Norske legeforening nr. 23 – 24/2015.

Artikkelforfatterne med Trude Margrete Arnesen som førsteforfatter, beskriver etterforskningen av et tuberkuloseutbrudd der mange av de smittede og syke var norske ungdommer, og der forsinket diagnose medvirket til at utbruddet ble så stort.

Prispengene på 30 000 kroner ble til stor applaus gitt videre til MedHums tuberkulose-prosjekt.

Anbefalte artikler