Artikkel

Justerer dagens eierskapsmodell

Utvalgsinnstillingen om Tidsskriftets forhold til Legeforeningen ble enstemmig vedtatt under landsstyremøtet i mai.

Landsstyremøtet 2015 vedtok at sentralstyret skulle iverksette en gjennomgang av alle forhold mellom Tidsskrift for Den norske legeforening og Legeforeningen som eier. Sentralstyret nedsatte et bredt sammensatt utvalg som fremla sin innstilling under årets landsstyremøte.

Utvalgets leder Cecilie Risøe trakk frem hovedpunktene for de foreslåtte endringene. Det viktigste var hvordan sjefredaktør på best mulig måte kunne ivareta sin redaksjonelle frihet i samsvar med redaktørplakaten og Vancouver-erklæringen.

Utvalget kom etter en helhetsvurdering enstemmig frem til at en videreføring av dagens modell med noen justeringer er det beste alternativet. Blant disse er at myndigheten til å ansette og eventuelt si opp sjefredaktøren flyttes fra landsstyret til sentralstyret, og at myndigheten til å fastsette sjefredaktørens lønns- og arbeidsvilkår flyttes fra desisorutvalget til sentralstyret. Ordningen med redaksjonskomité videreføres. Samtidig opprettes det et nytt organ, Tidsskriftrådet, som skal avgi innstilling ved ansettelse av sjefredaktør, årlig evaluere sjefredaktøren etter forhåndsavtalte kriterier, mekle i eventuelle konflikter mellom sjefredaktør og eier, og avgi innstilling ved spørsmål om oppsigelse av sjefredaktør.

Les mer her:www.tidsskriftet.no/Innhold/Nyheter/2016/Mai/En-justering-av-dagens-eierskapsmodell

Journalister er fra Jupiter og medisinere fra Mars

I begynnelsen av september arrangeres det en stor konferanse om helse og journalistikk i Oslo. Her møtes leger, redaktører, journalister, politikere og kommunikatører. Her skal de få bryne seg på alt fra etiske dilemmaer til kvakksalveri og pasienttruende lojalitetskrav.

– Medisin og massemedier er som to ulike verdener. De pleide å være langt fra hverandre. Stadig oftere overlapper de hverandre, men de faller aldri helt sammen, sa Tim Johnson, selv lege og journalist i ABC.

Programmet spenner vidt og favner både etiske dilemmaer i pressen og medisinen, grenseoppgang mellom personvern og ytringsfrihet etter Kunda-dommen, PFU som selvdømmeordning, lojalitetskrav og pasientsikkerhet, manglende tillit og kåseri med Svein Egil Omdal. Helseminister Bent Høie åpner konferansen. Arrangør er Nordland Legeforening, Norsk Overlegeforening, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag.

Kurset er søkt godkjent for alle spesialiteter. Mer info finner dere på www.nordland-legeforening.trmed.no/kurs

Anbefalte artikler