Altfor få leger på avdelingen

Julie Kalveland Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens store arbeidstidsundersøkelse viser at sykehusleger fortsatt jobber mye ulønnet og at 70 prosent mener det er for få leger i egen avdeling.

HEKTISK ARBEIDSDAG: Mange leger opplever høy arbeidsintensitet på vakt. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Legeforeningens arbeidstidsundersøkelse viser at sykehusleger fortsatt jobber mye ulønnet. Undersøkelsen var gjenstand for et større oppslag i Dagens Næringsliv i mai. En konservativ beregning basert på undersøkelsen peker på tre timer ulønnet arbeidstid i gjennomsnitt for alle sykehusleger hver uke. Det vil si 924 årsverk.

– Legene opplever en stor belastning, sier president Marit Hermansen.

– Dette er arbeidstid som ikke nødvendigvis er pålagt, men som leger likevel ser seg nødt til å jobbe fordi det er misforhold mellom oppgaver og avtalt arbeidstid.

Krevende arbeidshverdag

Over 6 000 sykehusleger har svart på undersøkelsen. Det er andre gang Legeforeningen gjennomfører utfører en spørreundersøkelse med fokus på arbeidstid. Siden 2014 har det ulønnede arbeidet økt med tilsammen 110 årsverk. I samme periode har avtalt arbeidstid per lege per uke gått ned. Hovedfunnene i undersøkelse viser at mange opplever arbeidsdagen som krevende:

  • Mer enn halvparten svarer at de opplever arbeidsintensiteten på vakt som høy eller svært høy

  • Mer enn 60 prosent svarer at de opplever arbeidsbelastningen på sykehuset som belastende eller svært belastende

  • Ca. 70 prosent svarer at det er for få leger i avdelingen der de jobber. Dette er jevnt fordelt på stillingskategori og ansettelsesform.

Høy intensitet, stor belastning og for få hender begrenser også muligheten til å få pause i løpet av arbeidsdagen. 40 prosent av sykehuslegene svarer at de noen ganger eller svært sjeldent har tid til å sette seg ned og spise i løpet av en vakt.

Føler press fra arbeidsgiver

I undersøkelsen oppgir én av fire oppgir at de blir presset fra arbeidsgiver til å jobbe utover tjenesteplanens lengde.

– Jeg tror mange leger pålegger seg selv et stort ansvar, men mer bekymringsfullt er det at man føler et press fra arbeidsgiver, sier president Hermansen.

Undersøkelsen viser også at halvparten av sykehuslegene som jobber i et vikariat ikke vet hvem de vikarierer for.

Les mer om arbeidstidsundersøkelsen på Legeforeningens nettsider: legeforeningen.no

Her vil du også kunne laste ned et utvalg av spørsmålene som ble stilt sykehuslegene.

Anbefalte artikler