Kommentar

RE: Smale legemidler

Erlend Hem
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykeh
Interessekonflikt:  Nei

Hem & Madsen svarer:

Jan Frich, Lena Lande Wekre og Stein Are Aksnes mener at «orphan drugs» bør oversettes med «legemidler til sjeldne sykdommer». En slik deskriptiv betegnelse er selvsagt mulig, slik vi også nevnte i vårt innlegg, men den er ikke åpenbart bedre enn «smale legemidler» (1). Begrepet «smale legemidler» har vært i bruk i mange år, faller fint inn i det norske ordlagingsmønsteret, det er kort, ligger tett opp til det engelske originaluttrykket og ble foreslått av Språkrådet allerede i 2001 (2). At «medicines for rare diseases» oversettes til «legemidler for sjeldne sykdommer», slik de nevner, er jo rimelig.

Vi gjorde et nettsøk for å se på bruken av «legemidler mot sjeldne sykdommer». Preposisjonsbruken er vaklende, man skriver om legemidler både ved, for, til og mot. Også det som legemidlene brukes for, betegnes på flere måter: tilstander, sykdommer, diagnoser og lidelser. Til og med i en og samme paragraf i legemiddelforskriften (§ 15-7) brukes både «legemidler mot sjeldne sykdommer» og «legemidler til sjeldne sykdommer» (3). Begrepet smale legemidler kan synes enklere å bruke.

Vi har et eksempel på et nylaget uttrykk som har fått gjennomslag i Norge: biotilsvarende legemidler som betegnelse for biosimilar drugs (4). I Danmark brukes uttrykket biosimilære legemidler, i Sverige kalles de biosimilarer. Vi tror det er nyttig å utvikle norsk fagspråk med nye ord og nye sammenstillinger. Smale legemidler er et forsøk nettopp på dette.

Litteratur

1. Hem E, Madsen S. Smale legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 241.

2. På godt norsk. I: Språknytt 2001, nr. 3: 21. www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/Spraaknyt… (3.3.2016).

3. Legemiddelforskriften. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839#KAPITTEL_16 (3.3.2016).

4. Gjersvik P, Madsen. Biotilsvarende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 962.

Published: 02.05.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media