Kommentar

RE: Klimaavtalen bra for folkehelsen

Astor Reigstad
Interessekonflikt:  Nei

Med støtte i en britisk rapport (1) hevder Knut Erling Moksnes (2) at klimaendringene fra 1975 til 2000 skal ha forårsaket 150000 dødsfall i verden. De konkrete årsakene til helseproblemene skal være økt spredning av infeksjoner, redusert matvaresikkerhet, UV-ståling og hjerte- og karsykdom på grunn av redusert luftkvalitet og mer pollen. Rapporten som ligger ute på hjemmesiden til BMA, har ingenting med medisinsk vitenskap å gjøre. Den er et 69-siders opprop som ligner mest på uttalelsene som kommer fra de mer ekstreme miljøorganisasjoner. Hvordan den konkrete sammenhengen skulle være mellom klimaendringene og dødsårsakene, er det ikke gjort rede for, og for meg er det nytt at pollen gir hjertedødsfall.

På tross av det påståtte ekstremværet og dets helsemessige konsekvenser har folkehelsen gradvis bedret seg i mange land, noe som blant annet demonstreres av en stor reduksjon i dødeligheten i Norge og en tilsvarende økning i forventet levealder på henholdsvis 5,9 og 8,3 år for kvinner og menn de siste 40 år (3). Nedgangen i antall årlig trafikkdrepte fra 560 i 1970 til 123 i 2015 på tross av en formidabel økning i tallet på biler og kjørelengde er bare ett eksempel på fremgangen (4). Ansvarlige myndigheter og helsearbeidere i Norge har slik sett mye å være stolte over både når det gjelder medisinsk behandling og forebygging. Jeg tror legene og de som styrer med helse fortsatt er på trygg vitenskapelig grunn når det blant annet fokuseres på fedmeepidemien, kosthold, tobakk, ulykkesprofylakse og mosjon fremfor skremselskampanjer som bygger på udokumenterbare sammenhenger mellom helse og beskjedne endringer i klima.

Det er en intuitiv sammenheng mellom lokale miljøproblemer og klimagassutslipp skriver Moksnes for å forvare sin sammenblanding av disse fenomenene. Ifølge fremmedordboken betyr adjektivet intuitiv noe som ikke skyldes erfaring eller refleksjon, men intuisjon. Hans oppfordring til bidrag fra legene om «helsekunnskap og helseperspektiv i det grønne skiftet» må vel også tolkes som noe intuitivt som passer best i den alternative helsebevegelsen.

Litteratur

1. British Medical Association. Why does climate change matter to doctors? http://www.bma.org.uk/working-for-change/international-affairs/climate-….

2. Moksnes KE. Re: Klimaavtalen bra for folkehelsen. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 590.

3. Statistisk Sentralbyrå. http://ssb.no/befolkning/statistikker/dode/aar (26.04.16)

4. Trygg Trafikk. Statistikk. https://www.tryggtrafikk.no/tema/ulykkesstatestikk/ (26.04.16)

Published: 25.04.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media