Kunnskap koster

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Helseforskning må igjen bli et hovedsatsingsområde i forskningspolitikken, konkluderer Legeforeningens forskningsutvalg i sin nye rapport om finansiering av helseforskning: Kunnskap koster.

KUNNSKAP KOSTER: Legeforeningen bør arbeide for at helseforskning igjen blir et helt tydelig og markert hovedssatsningsområde i norsk forskningspolitikk. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forskningsutvalget har i tidligere rapporter satt søkelyset på både forskernes og forskningens kår i et videre perspektiv. I denne rapporten har utvalget tatt for seg finansieringen av norsk helseforskning.

Både blant politikere, i statsadministrasjonen og i de regionale helseforetakenes ledelse er det stor oppmerksomhet rundt forskningsfinansiering. Regjeringen la høsten 2014 fram sin Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 – 2024 (1). Regjeringen ønsker å utvikle finansielle virkemidler som på en bedre måte enn dagens modell vil understøtte god måloppnåelse. Helseforskning er ikke lenger et av hovedsatsingsområdene, men er slått sammen med fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester.

Utvalget mener at forskningspolitikk må være forankret i finansiering og styring av pengestrømmene. Dette er en forutsetning for å utløse ønskede effekter, og er hovedgrunnen til at forskningsutvalget her forsøker å gi et faktagrunnlag for pengestrømmer og pengebruk i norsk helseforskning. Hensikten har vært å utarbeide et sett argumenter som alle Legeforeningens organisasjonsledd kan bruke i sitt forskningspolitiske arbeid.

I rapporten trekkes det blant annet frem at Legeforeningen bør arbeide for at helseforskning igjen blir et helt tydelig og markert hovedsatsingsområde i norsk forskningspolitikk. Den bør også arbeide for en prioritering av forskning innen allmennmedisin og for bedre kår for grunnleggende helseforskning og innovasjon. Samtidig må foreningen passe på at klinisk forskning opprettholder sitt volum og sin kvalitet.

Gjennom sine tillitsvalgte bør foreningen bidra til å synliggjøre forskningsbudsjetter og utvikle gode budsjettrutiner som basis for interne prioriteringer i samsvar med nasjonale og institusjonelle strategier.

Kunnskap koster ble vedtatt i Legeforeningens sentralstyre desember 2015. Les hele rapporten på Legeforeningens nettsider.

Anbefalte artikler