Antall turnuslegestillinger må økes

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

For å kunne møte det økte behovet for leger og kompensere for de som går av med pensjon, må antall turnuslegestillinger økes med minimum 150 stillinger.

Legeforeningen har nylig skrevet brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om nødvendigheten av en betydelig økning i antall turnusplasser.

Samfunnsmessig ulønnsomt

Det er fortsatt et stort misforhold mellom antall turnusplasser og antall søkere til turnustjenesten for leger. I søknadsrunden for turnusstart i september 2015 var det 938 søkere til 456 stillinger.

Over halvparten av søkerne ble stående uten turnuslegestilling. Det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt og betyr at de ikke får startet sin spesialisering. Alle beregninger viser at Norge trenger flere leger i de kommende år.

Minst 150 nye stillinger

For å kunne møte det økte behovet og kompensere for et økende antall leger som går av med pensjon, må antall turnuslegestillinger økes med minimum 150 stillinger. Legeforeningen er samtidig kjent med at turnustjenesten i kirurgi enkelte steder ikke gjennomføres i tråd med målbeskrivelsen. Den må gjennomføres på sykehus med akuttkirurgi. Lar dette seg ikke gjøre, må den gjennomføres på et annet sykehus. Sykehus uten akuttkirurgi kan gi mye god volumtrening, men har begrenset utdanningsfunksjon i og med at pasient- og diagnosegrunnlaget er mye smalere.

Legeforeningen har bedt om et møte med departementet for å diskutere mangelen på turnusplasser.

Anbefalte artikler