Kommentar

RE: Smale legemidler

Jan Frich
Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  Nei

I en artikkel i språkspalten konkluderer Erlend Hem og Steinar Madsen med at betegnelsen smale legemidler er en velegnet oversettelse av begrepet orphan drugs (1). Jeg deler ikke denne oppfatningen. Det europeiske legemiddelbyrå bruker betegnelsen legemidler til sjeldne sykdommer ("medicines for rare diseases") om orphan drugs (2). I Legemiddelmeldingen brukes betegnelsen legemidler til sjeldne sykdommer (3), og i legemiddelforskriftens § 15-7 er orphan drugs oversatt til legemidler mot sjeldne sykdommer (4). Det at et legemiddel gis status som orphan drug er direkte knyttet til at tilstanden det er aktuelt å behandle er definert som en sjelden sykdom (5), og det virker søkt å introdusere begrepet smalt i denne sammenheng. Betegnelsen legemidler til sjeldne sykdommer er innarbeidet og er mer dekkende enn betegnelsen smale legemidler.

Litteratur

1. Hem E, Madsen S. Smale legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:241

2. Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839 (19.2. 2016).

3. Legemiddelmeldingen — Riktig bruk - bedre helse. Meld. St. 28 (2014-2015).

4. Medicines for rare diseases.www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/gener… (19.2. 2016).

5. Heiberg A, Frich J, Røttingen J-A. Sjeldenhet - eget kriterium ved prioritering? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 534-6.

Published: 22.02.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media