Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Legeforeningen støttet årets TV-aksjon

Årets aksjon gikk til inntekt for Regnskogfondet. Legeforeningen bidro med 20 000 kroner.

Hovedavtalen mellom Akademikerne helse og Spekter prolongeres

Partene er enige om at avtalen vil ha sitt utløp 31.12. 2017.

Hovedavtalen mellom Akademikerne helse og Spekter, om blant annet tillitsvalgtrettigheter mm., hadde utløpsdato 31.12. 2016. I møtet 8. oktober 2015 ble Akademikerne helse og Spekter enige om prolongasjon av hovedavtalen slik at den gis utløp pr. 31.12. 2017.

Tilsvarende ble partene enige om at avtale om forhandlingssystem i overenskomstområdet helseforetak prolongeres tilsvarende med utløp pr. 31.12. 2017.

Hovedavtalen i Spekter ble ved avtalerevisjonen i 2012 gitt ulik varighet mellom hovedorganisasjonene. Det er for alle parter ønskelig at hovedavtalens varighet er lik.

Presisering rundt øvre aldersgrense

Den 1. juli 2015 økte aldersgrensen for bortfall av autorisasjon fra 75 år til 80 år. Endringen innebærer at legen som utgangspunkt har sin autorisasjon i behold frem til fylte 80 år.

Etter å ha fylt 80 år kan legen søke om lisens for videre å utøve sitt yrke. Slik lisens kan innvilges for inntil ett år av gangen. En søknad om lisens sendes til SAK.

Selv om den øvre aldersgrensen for autorisasjon er blitt hevet, innebærer ikke dette at legen har rett til å fortsette i sin stilling til fylte 80 år. Arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven et begrenset oppsigelsesvern etter fylte 72 år. Det betyr at arbeidsgiver med saklig grunn kan si opp den ansatte med den begrunnelse at legen har fylt 72 år. Videre faller både fastlegeavtalen og avtalen med det regionale helseforetaket i utgangspunktet bort ved fylte 70 år, med mindre kommunen/RHFet samtykker til forlengelsen av avtalen.

Anbefalte artikler