Legeforeninger fra hele verden møtte hverandre i Oslo

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Den norske legeforening kunne tidligere i år ønske velkommen til Verdens legeforenings (WMA) 200. rådsmøte i Oslo.

Foreningen har to årlige møter. Rådsmøtet i Oslo forberedte saker til generalforsamlingen i Moskva i oktober. I tillegg vedtok møtet en resolusjon om hvordan frihandelsavtaler kan få negativ betydning for folkehelse. Bakgrunnen for resolusjonen er TISA-forhandlingene (Trade in Service Agreement) og TTIP (Trade Atlantic Trade and Investment Partnership). En TISA-avtale vil kunne åpne opp servicesektoren, og også helsesektoren, for internasjonal konkurranse. TTIP er forhandlinger mellom EU og USA om en handelsavtale som vil kunne få enda større konsekvenser for både folkehelse og helsesektoren. Hensikten med resolusjonen var blant annet å henstille til forhandlerne om disse avtalene om at eventuelle avtaler ikke skal hindre landene selv å ha full råderett over landets helsepolitikk.

Egen sesjon om alkohol

Det er i år 40 år siden forbudet mot alkoholreklame ble innført i Norge. Legeforeningen hadde derfor tatt initiativ til en egen sesjon om erfaringene med reklameforbudet. Norges restriktive alkoholpolitikk skapte store interesse og det var mange spørsmål fra deltakerne. Øystein Bakke fra FORUT (solidaritetsaksjon for utvikling) holdt en kort innledning om globale utfordringer på dette området, mens avdelingsdirektør Lilly Sofie Ottesen fra Helse- og omsorgsdepartementet ga en grundig gjennomgang av norsk alkoholpolitikk og reklameforbudet gjennom førti år.

– Det synes å være grunn til å anta at det å ha et omfattende reklameforbud som del av en helhetlig politikk, bidrar til effekten av og legitimiteten av den samlede alkoholpolitikken, sa Ottesen. Videre sa hun at det er viktig å opprettholde et strengt og medienøytralt reklameforbud, men at myndighetene må sørge for at forbudet og unntak fra dette tilpasser seg fremtidige samfunnsendringer.

– Dette, sammen med en effektiv kontroll og sanksjonssystem, er viktig for å sikre støtte for forbudet også i årene som kommer, påpekte Ottesen.

Støttet helseministerens tobakkstiltak

I februar 2015 presenterte helseminister Bent Høie et forslag om standardiserte røykpakker og snusbokser. Ordningen er allerede innført i Australia som tiltak for å redusere tobakksbruken i befolkningen. Legeforeningen har stilt seg bak Høies forlag, og under rådsmøtet fikk forslaget også støtte fra WMA.

– Vi støtter forslaget om nøytrale tobakkspakninger. For tre år siden oppfordret vi alle land om å følge den australske regjeringens eksempel. Det er viktig å fjerne gjenkjennelsen av varemerket, og med det bidra til å hindre tobakksbruk blant barn og unge, sa Dr. Xavier Deau, president i WMA. Legeforeningen er takknemlig for støtten fra Verdens legeforening og glad for internasjonal oppmerksomhet rundt regjeringens tobakkstiltak.

Verdens legeforening (WMA) ble dannet like etter annen verdenskrig blant annet med bakgrunn i uetisk forskning på mennesker under krigen og representerer i dag over 100 nasjonale legeforeninger. WMA er kanskje mest kjent for dokumenter som Helsinkideklarasjonen om forskning på mennesker og Tokyodeklarasjonen om legers deltakelse i tortur.

Anbefalte artikler