Kritiske mangler i sykehjemmenes journalsystemer

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen mener det er helt avgjørende at det jobbes målrettet med konkrete tiltak for å bedre en alvorlig situasjon i sykehjemmene.

Foreningen har over tid mottatt meldinger fra medlemmer som er svært bekymret over at manglende/mangelfulle elektroniske journalsystemer går ut over pasientsikkerheten i sykehjemmene. Flere rapporter har også slått fast at ineffektive og uoversiktlige dokumentasjonssystemer gjør det krevende å yte forsvarlig helsehjelp i pleie og omsorg.

Statens helsetilsyn har også konstatert at situasjonen i sykehjemmene er uforsvarlig. En mer detaljert problembeskrivelse er gitt i rapporten Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten – Status, utfordringer og behov. KS har fått ansvaret for oppfølgingen av rapporten og har oppnevnt et utvalg. Dette har til nå bare hatt ett oppstartsmøte. Mandatet synes også relativt snevert, med en lang tidshorisont.

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin er bekymret for fremdriften. De kommunale sykehjemmene har fått overført en rekke oppgaver innenfor helsehjelpen til de aller eldste og svakeste i løpet av de senere årene. Men lite har skjedd for å skaffe til veie gode journalsystemer. Et godt journalverktøy er helt avgjørende for å gi trygge og gode tjenester, påpeker foreningen og krever at en sikker og brukervennlig elektronisk journal må på plass nå. Det vil også være viktig for å rekruttere erfarne leger med breddekompetanse til stillinger i sykehjem.

Legeforeningen har bedt departementet om en orientering om hvilke ambisjoner de har for området, særlig i lys av de problembeskrivelser som er gitt i Helsedirektoratets rapport.

Les mer: http://legeforeningen.no/Nyheter/2015/Kritiske-mangler-i-sykehjemmenes-journalsystemer/

Anbefalte artikler