Kommentar

RE: Psykisk syke lever kortere

Lars Lien
Sykehuset Innlandet/Høgskolen i Hedmark
Interessekonflikt:  Nei

Forfatterne svarer:

Takk for kommentar fra Svein Reseland til vår artikkel (1). Kommentaren tar opp i hvilken grad bruk av psykofarmaka, og da spesielt antipsykotika, bidrar til forkortet levetid blant mennesker med psykiske lidelser. De fleste mennesker i de store gruppene med psykiske lidelser vi omtalte i vår kronikk, har ikke vært behandlet med antipsykotika, eventuelt har det vært brukt antipsykotika i korte perioder. Om antipsykotika bidrar til forkortet (2) eller forlenget liv (3) hos mennesker som bruker preparatene, er gjenstand for en bred debatt både i medisinske tidsskrift (2) og dagspressen, sist i Klassekampen våren 2015.

Vår vurdering er at dokumentasjonen for forlenget liv er tyngre enn det motsatte (3), men vi ser behovet for videre studier og kunnskapsoppsummeringer. Både helseforetakene og Helsedirektoratet vil ta initiativ for å bedre oppfølging og behandling av somatisk sykdom hos denne pasientgruppen.

Sist i kommentaren refererer Reseland BMJ (4) til å omtale «iatrogen overdødelighet» som «I beste fall en unnlatelse av å handle på bevis; i verste fall en form for dødelig diskriminering.». Slik vi leser denne lederartikkelen i BMJ, tar den opp mye av bredden av sosioøkonomiske, sykdomsrelaterte og behandlingsrelaterte årsaker til forkortet liv for mennesker med psykiske lidelser.

Litteratur

1. Lien L, Huus G, Morken G. Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Laegeforen.

2015 Feb 10;135(3):246-8

2. Gøtzsche PC, Young AH, Crace J. Does long term use of psychiatric drugs cause more harm than good? BMJ. 2015; 350: h2435

3. Tiihonen J, Lönnqvist J, Wahlbeck K et al. 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a population-based cohort study (FIN11 study). Lancet. 2009 Aug 22;374(9690):620-7.

4. Thornicroft G. Editorials. Premature death among people with mental illness. BMJ 2013; 346: f2969

Published: 21.08.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media