Kommentar

RE: Psykisk syke lever kortere

Svein Reseland
Interessekonflikt:  Nei

I Tidsskriftet nr. 3 2015 skriver Lien et al, at «Den forventede levetid er omkring 20 år kortere for mennesker med alvorlige psykiske lidelser enn for befolkningen for øvrig.» og at «Overdødeligheten er til stede i alle psykiatriske diagnosegrupper. Den er høy innenfor alle somatiske sykdomsgrupper, som hjerte- og karsykdommer, diabetes, kreft og infeksjoner.» (1).

Sundhedsstyrelsen omtalte nylig i «Nyt om bivirkninger» 50 innberetninger om dødsfall for ett enkelt antipsykotika (olanzapin), men siden bivirkninger vanligvis ikke innrapporteres må man anta at det er store mørketall (2). Ifølge en retrospektiv analyse har Parkinson-pasienter som tar antipsykotika dobbelt så stor risiko for å dø i løpet av 180 dager etter behandlingsoppstart sammenlignet med de som ikke fikk legemidlene (3). Den omtalte overdødeligheten skyldes antakelig i stor grad forskrivning av psykofarmaka som gjør mer skade enn nytte (4 - 7).

Gøtsche et al estimerer at psykofarmaka årlig tar livet av 500 000 mennesker over 65 år i USA og EU. Myndighetene ignorerer legemidlenes sikkerhetsmangel, hvor bivirkninger også rammer barn, ungdom og middelaldrende hardt, ikke minst utviklingshemmede med eller uten psykisk lidelse (5). Enkelte pårørende opplever forskrivninger av psykofarmaka som ekstremt belastende, slik det fremgår av en bok nylig omtalt i Tidsskriftet (8). Forfatteren skriver i forordet til nevnte bok bl.a. at «Dere dømte meg til et liv i tortur. Dere dømte meg til å se mitt kjæreste, mitt barn, gå til grunne. Dere bandt meg på hender og føtter, tok fra meg min handlekraft. Dere vil ikke snakke med meg, lar meg ikke få vite hva dere tenker, hva dere gjør. Hvorfor dere behandler sønnen min slik dere gjør.» (9).

BMJ omtaler nevnte type iatrogene overdødelighet som «I beste fall en unnlatelse av å handle på bevis; i verste fall en form for dødelig diskriminering.» («At best a failure to act on evidence; at worst a form of lethal discrimination.») (10).

Litteratur

1. Lien L, Huus G, Morken G. Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 246 - 8

2. Nyt om bivirkninger 2015(6). Sundhedsstyrelsen.dk (6.5.2015).

3. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's. Medicalnewstoday.com (19.6.2015).

4. Andrews PW, Thomson JA Jr, Amstadter A et al. Primum non nocere: an evolutionary analysis of whether antidepressants do more harm than good. Front Psychol. 2012; 24(3): 117.

5. Gøtzsche PC, Young AH, Crace J. Does long term use of psychiatric drugs cause more harm than good? BMJ. 2015; 350: h2435.

6. Muench J, Hamer AM. Adverse effects of antipsychotic medications. Am Fam Physician.; 81(5): 617 - 22.

7. Reseland S. RE: Studier som stikkes under stol. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 617 (25.5.2015)

8. A Halmøy. Tankevekkende om pårørendes følelse av maktesløshet. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 957.

9. Sigvart A. Som avtalt med legen. Nova forlag, 2013.

10. Thornicroft G. Editorials. Premature death among people with mental illness. BMJ 2013; 346: f2969

Published: 14.08.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media