Kommentar

RE: Spesialitetskomiteene sikrer kvalitet

Anders Walløe
Tidligere leder for spesialitetskomiteen for ortopedisk kiru
Interessekonflikt:  Nei

Presidenten påpeker i denne lederen (1) et viktig poeng som mest sannsynlig går tapt ved den nye organiseringen i Helsedirektoratet. For meg og komiteen var besøkene på utdanningsinstitusjonene svært viktige. Vi ble klar over sykehus med gode og dårlige rutiner for videreutdanning av leger i spesialisering. Flere ganger kunne vi bidra til forbedringer. Kritikk fra komiteen ble tatt på alvor av sykehusledelsen fordi det kunne medføre bortfall som utdanningsinstitusjon og derfor manglende rekruttering. Nå skal det bli faste stillinger og «staten» skal selv kontrollere «staten». Statlig styring har ikke godt renommé for meg, jamfør «Osloprosessen». Men det hjelper oftest ikke å uttale: «Hva sa jeg!»

Litteratur

1. Gjessing H. Spesialitetskomiteene sikrer kvalitet. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:399

Published: 15.07.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media