Kommentar

RE: Der solen aldri skinner

Are Brean
Tidsskrift for Den norske legeforening
Interessekonflikt:  Nei

A. Brean svarer:

Min lederartikkel i Tidsskriftet nr. 12/13 2015 dreide seg om økonomiske interessekonflikter hos forfattere av medisinskvitenskapelige artikler (1). Slørdal og medarbeidere kobler likevel artikkelen til avgangen til Tidsskriftets forrige sjefredaktør og ber om en redegjørelse fra Legeforeningens ledelse og Tidsskriftets redaksjon om bakgrunnen for hennes avgang.

Charlotte Haug har selv redegjort i Tidsskriftet for bakgrunnen for sin avgang. Årsaken var uenighet mellom henne og Tidsskriftets eier, altså Legeforeningen, om premisser og gjennomføring av en intern omorganisering av Tidsskriftets ledelse, drift og administrasjon (2). Ingen andre i redaksjonen var part i saken og kjenner ikke til dens detaljer. Redaksjonen er følgelig ikke i stand til å gi en redegjørelse ut over det partene selv har gjort.

Litteratur

1. Brean A. Der solen aldri skinner. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1103. http://tidsskriftet.no/article/3347993/

2. Haug C. Takk for meg. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 301. http://tidsskriftet.no/article/3294019/

Publisert: 20.07.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media