Skal ha full åpenhet om samarbeid med andre

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen samarbeider med en rekke aktører innenfor helseområdet. Et enstemmig landsstyre har nå vedtatt rammer og prinsipper for Legeforeningens samarbeid med andre.

For å nå Legeforeningens mål er samarbeid med andre ofte ønskelig og nødvendig. Samtidig kan det oppstå uenighet om samarbeidet tjener Legeforeningen, f.eks. når kommersielle aktører er involvert. I vedtaket fastslås det at samarbeidet må ligge innenfor Legeforeningens kjerneoppgaver og formål. Det betyr at det må ha en klar forankring i foreningens formålsparagraf, prinsipp- og arbeidsprogram og satsingsområder.

Samarbeid med andre kan være formålstjenlig for å ivareta Legeforeningens rolle innen medisinsk fagutvikling og som helsepolitisk aktør. Fagutvikling, fagmedisinske hensyn og foreningens helsepolitikk skal være retningsgivende for valg av samarbeidsformer.

Både Legeforeningen og foreningens organisasjonsledd må være bevisst at samarbeid med kommersielle aktører kan skade foreningens omdømme og mulighet for innflytelse. Legeforeningen skal derfor være særskilt varsom for inngåelse av samarbeid med slike aktører, fremgår det av retningslinjene.

Saken kom opp som resultat av en diskusjon på landsstyremøtet i 2014 om Legeforeningens samarbeid med andre. Med dette som utgangspunkt vedtok sentralstyret å nedsette en arbeidsgruppe som fikk i mandat å drøfte prinsipper og retningslinjer for samarbeid. Arbeidsgruppen har bestått av Christian Grimsgaard og Marit Halonen Christiansen fra sentralstyret, Aage Huseby (Akershus legeforening) og Richard Våge (Yngre legers forening).

Forslaget har vært på bred intern høring i Legeforeningen.

Les prinsippene på http://legeforeningen.no/landsstyremote

Anbefalte artikler