Seks om landsstyremøtet

Artikkel

Vi har spurt seks landsstyredelegater om hvordan de har opplevd å være med på årets møte og hva de synes har vært den viktigste saken på møtet for dem.

Brynulf Ystgaard, overlege, Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital

– Møtet var som vanlig veldrevet og interessant. Foredraget til Edvard Moser var spennende, Andreas Aase var en god musikalsk opplevelse og som vanlig ble det for dårlig tid i pausene til å snakke med alle en burde ha snakket med!

For meg som kirurg var selvfølgelig saken om akuttkirurgi viktig. Det er ingen uenighet om at sykehus også bør gi et akuttkirurgisk tilbud. At resolusjonen etter en god diskusjon inneholdt modererende elementer er av det gode. Dette må brukes for det det er verdt for å få tilgang til de riktige fora i den prosessen som nå ligger foran oss.

Kristin Hovland, arbeidsmedisin, bedriftslege Skanska Norge AS

– Det er alltid hyggelig og interessant å være på landsstyremøtet, og viktig å ta med seg innspill fra delegatene rundt sakene som blir diskutert i videre arbeid selv. Rammen rundt møtet var flott lokale, kulturelle innslag og selvsagt «gaven» – forelesning ved Edvard Moser. Takk til Sør-Trøndelag legeforening!

Aktuelle tema har spent fra grunnutdanning til primærhelse til akuttfunksjoner i sykehus. Høie presiserer at fastlegen er viktig. Meldingen trekker frem teamorganisering. Jeg håper det blir team hvor ikke «alle skal gjøre alt», men team som verdsetter og bruker de enkelte yrkesgruppers kompetanse – til beste for pasienten.

Turid Thune, overlege, Hudavdelingen, Haukeland universitetssykehus

– Å delta på landsstyremøtet er alltid spanande. Møtet i år var prega av store og viktige helsepolitiske saker, og det vart gode debattar med mange velformulerte meiningsytringar. Årsmøtegåva i form av føredrag av Edvard Moser var eit uventa og populært innslag.

Debatten om sjukehusstruktur og kva akuttfunksjonar eit sjukehus må innehalde meiner eg var den viktigaste saka. Ordskiftet viste at kollegaene er ganske samstemde uavhengig av spesialitet og arbeidsstad.

Lars Tore Nerbøvik, fastlege Ørskog legesenter

– Dette var mitt første landsstyremøte. Eg var delegat frå Møre og Romsdal legeforening. Å delta var lærerikt, engasjerande og triveleg. Sør-Trøndelag legeforening hadde laga til ei flott ramme rundt møtet, med fine møtepunkt for samtalar og gode kulturopplevingar. Eg vart imponert over breidda i legeforeningen, med mange tillitsvalde med mykje kompetanse, engasjement og vilje til å skape ei god helseteneste.

Den viktigaste saka for meg var i utgangspunktet Primærhelsemeldinga. Denne var temmeleg generell og tok i liten grad opp dei problema vi som fastlegar opplever i kvardagen. Det var viktig å få gitt klare meldingar til ministeren om dette og det synes eg landsstyremøtet fekk gitt. Elles var eg og også engasjert i saka om akuttberedskapen på sjukehus, og i saka om endringar i grunnutdanninga. Elles var det artig at landstyremøtet ville legge møtet i 2017 til Ålesund.

Petter Risøe, Lege i spesialisering, Akershus universitetssykehus

– Som Yngstlegerepresentant på sitt første landsstyremøte har det vært et privilegium å tilbringe tid med tillitsvalgte fra vårt langstrakte land og se innsatsen de legger ned for sine kollegaers rettigheter.

Den viktigste saken som helhet var nok landsstyrets klare tilbakemelding til helseministeren om at sykehus uten akuttkirurgi er en dårlig idé. For meg personlig var det foreningens arbeidsprogram, der landsstyret betonet arbeidet med å kjempe for legers rett til å si fra og fortsatt trykk for at leger i spesialisering sikres trygge arbeidsvilkår gjennom et hovedprinsipp om fast ansettelse.

Sara Gilani, medisinstudent, Nmf Utland

– Dette er mitt første landsstyremøte og jeg synes det var spennende å være med. Det var faglig stimulerende og engasjerende, men også fylt med kulturelle innslag og god underholdning. Det å kunne møte engasjerte fremtidige kolleger fra så mange forskjellige spesialiteter, var veldig hyggelig og motiverende.

Personlig syntes jeg den viktigste saken var «Akuttfunksjoner i sykehus». Det kan være avgjørende for kritiske pasienter å få nødvendig behandling i tide, å fjerne hele eller deler av nåværende struktur kan få store konsekvenser og er ikke forsvarlig i mange tilfeller. Det er også grunnleggende at studenter og nyutdannede leger får erfaring fra akuttmedisin og tilnærmet samme grunnkompetanse ved de forskjellige sykehusene, noe dette ikke tilrettelgger for, heller tvert i mot. Det var betryggende å se den brede enigheten i foreningen under debatten.

Anbefalte artikler