Glade prisvinnere

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

En rekke leger og forskere mottok priser under åpningen av Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim.

Glade prisvinnere med president og visepresident. Fra v. Odd Jarl Kvamme, visepresident Jon Helle, president Hege Gjessing, Malin Eberhard-Gran, Clara Beate Gram Gjesdal som fikk lederprisen, Grete Dyb, Gustav Siqueland og Martin Paulson. Bernt B. Aarli og Leiv Otto Watne var ikke til stede. Foto Thomas Barstad Eckhoff

Seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress dr. med. Grete Dyb, fikk Marie Spångberg-prisen for artikkelen Post-traumatic stress reactions in survivors of the 2011 massacre on Utøya Island, Norway. Artikkelen er publisert i The British Journal of Psychiatry 2014; 204: 361 – 7. Grete Dyb er artikkelens førsteforfatter.

Dr. med. Odd Jarl Kvamme, fastlege og spesialist i allmennmedisin på Stord fikk Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2015. Kvamme mottok prisen for prosjektet: «Samarbeidslege i Stord kommune. Ein metode for samarbeidsutvikling med betre tenestekvalitet.» Gjennom prosjektet har Kvamme, i samarbeid med sykepleier i Stord kommune Mona Yvonne Lothe, bidratt til bedre koordinering av kommunale helsetjenester for hjemmeboende kroniske pasienter med sammensatte lidelser ved å etablere nye rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykepleiere.

PhD-stipendiat og lungelege Bernt B. Aarli ved Haukeland universitetssykehus og Postdoc-stipendiat Leiv Otto Watne ved Oslo universitetssykehus (OUS) mottok hver Legeforeningens studie- og reisestipend – Aarli skal bruke stipendet til et forskningsopphold ved University of California San Diego som et ledd i et PhD-prosjekt ved Universitetet i Bergen der de har utviklet en ny undersøkelsesmetode for KOLS-pasienter ved bruk av luftveisimpedanse. Watne planlegger et tremåneders forskningsopphold hos professor i geriatri Alasdair MacLullichs forskningsgruppe ved University of Edinburg. Målet er å øke presisjonen i diagnostikk av delirium (akutt forvirring) og delirium subgrupper.

Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2015 ble tildelt Martin Paulson og Gustav Siqueland, begge leger i spesialisering ved Sykehuset i Vestfold for deres bidrag til bedre tverrfaglig dialog og oppmerksomhet mot pasienter med økt risiko for uønskede hendelser gjennom å innføre såkalte risikomøter i Sykehuset i Vestfold.

Malin Eberhard-Gran, Kari Slinning og Marit Rognerud fikk Legeforeningens pris for forebyggende medisin for artikkelen Screening for barseldepresjon – en kunnskapsoppsummering. Artikkelen er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 3/2014.

Anbefalte artikler