Kommentar

RE: Tid for tango?

John-Tore Eid
Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU
Interessekonflikt:  Nei

Dette var et innspill som vi ikke var helt bevisste at vi ventet på! Som en ildsjel og en av de mest erfarne innen norsk rusbehandling, får Ulf Jansen på en fin, følelsesladet måte fram et sentralt savn og et behov (1). Det er mange med et langvarig rusproblem, enten de er på vei ut av det eller har lagt det bak seg, som ofte har opplevd savnet nettopp slik som det beskrives her. Innlegget får samtidig fram det viktige med lege-pasient forholdet, at det virkelig kan være givende for begge parter; at det er et potensiale i den mellommenneskelige behandlingsrelasjonen som ofte har kommet i bakgrunnen, eller rett og slett blitt oversett i årene etter at Sykehusreformen (2002) og Rusreformen (2004) trådte i kraft. Tyrilistiftelsen har stor erfaring, og har alltid vært flinke til nytenkning og alternative innfallsvinkler. Takk for et flott innspill, Ulf! Og lykke til med håndfast respons på annonsen!

Litteratur

1) Jansen U. Tid for tango? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:820

Published: 05.05.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media