()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Etter hvert som det blir stadig flere eldre i befolkningen, vil trolig antall tilfeller av herpes zoster og postherpetisk nevralgi øke. En vaksine mot herpes zoster er nylig blitt tilgjengelig i Norge. Sanofi Pasteur MSD har mottatt en rekke spørsmål om vaksinen. Jeg ønsker med denne kommentaren å imøtekomme interessen.

  Herpes zoster har en årlig insidens på ca. 8 per 1 000 hos dem over 60 år (1, 2). Tilstanden skyldes reaktivering av varicella zoster-virus etter primærinfeksjon med varicella i barndommen. Aldersbetinget tap av spesifikk cellemediert immunitet er mulig årsak til reaktiveringen av virus (3, 4).

  Den vanligste komplikasjonen er postherpetisk nevralgi, definert som dermatomal smerte som vedvarer 90 dager etter tilheling av det akutte utslettet (5). Insidensen øker med alderen – i én studie fra 8 % i aldersgruppen 50 – 54 år til over 20 % i aldersgruppen 80 – 84 år (6). Smertene påvirker hverdagsliv og sosiale funksjoner (7, 8) og kan være vanskelig å behandle (9). Det er tvil om hvorvidt antiviral behandling av det akutte utslettet reduserer risikoen (10).

  Herpes zoster ophthalmicus er en akutt tilstand med risiko for synstap, og henvisning til oftalmolog og rask oppstart av antiviral behandling er nødvendig (11). Sjeldne komplikasjoner er Ramsey-Hunts syndrom og Bells parese, og økt risiko for apopleksi etter helvetesild er vist (12, 13).

  Forebyggende vaksine

  Forebyggende vaksine

  Én zostervirusvaksine er godkjent til forebygging av herpes zoster og postherpetisk nevralgi hos personer over 50 år i Norge. Flere kliniske studier har vist at vaksinen har effekt – og at den er trygg.

  I en randomisert, placebokontrollert studie med 38 546 deltakere over 60 år, med en median oppfølgingstid på tre år, fant man en relativ reduksjon i herpes zoster-insidens på 51,3 % hos vaksinerte (95 % KI 44,2 – 57,6) (14). Effekten var større hos dem som på vaksineringstidspunktet var under 70 år enn hos dem som var over 70 år (RR-reduksjon 64 % versus 38 %). De som var vaksinert og som utviklet herpes zoster, hadde mindre risiko for postherpetisk nevralgi. Alvorlige bivirkninger ble rapportert med samme forekomst i vaksine- og placebogruppen. Injeksjonsassosierte bivirkninger etter vaksinering ble hyppigere rapportert hos dem som fikk vaksinen, men hoveddelen av disse var milde og forbigående (14).

  I en retrospektiv kohortstudie der man sammenliknet 75 761 vaksinerte over 60 år med 227 283 ikke-vaksinerte, fant man en liknende effekt som i de kliniske studiene, uavhengig av underliggende kronisk sykdom og alder (15). I en kohortstudie med 766 330 personer fant man en reduksjon i insidensen av herpes zoster fra 10 per 1 000 personår hos ikke-vaksinerte til 5,4 per 1 000 personår hos vaksinerte (16).

  Varigheten av beskyttelsen er ukjent. I en oppfølgingsstudie fant man 7 – 10 år etter vaksinasjon en relativ reduksjon i insidensen av herpes zoster og postherpetisk nevralgi på henholdsvis 21 % og 35 %, sammenliknet med en historisk kontrollgruppe. Gjennomsnittsalderen ved inklusjon var 74,5 år, og den avtakende effekten over tid skyldes muligvis aldring av gruppen (17). Risikoen for residiv av herpes zoster er lav, og den absolutte gevinst ved vaksinasjon av personer som tidligere har hatt sykdommen er derfor liten, men det er ikke større risiko for bivirkninger ved vaksinasjon av slike personer (18).

  Med et økende antall eldre vil antallet tilfeller av herpes zoster og postherpetisk nevralgi trolig øke. En del tilfeller kan forebygges med vaksine, men kliniske studier har vist at effekten av vaksinen er avhengig av alderen på vaksinasjonstidspunktet og avtar over tid. I Norge er få vaksinert. De som ønsker å la seg vaksinere, må selv dekke utgiftene.

  Publisert først på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media