Legeforeningen med egen legevaktrapport

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Legevaktene er en hjørnestein i helsevesenet. Årlig tar norske legevakter imot to millioner pasienter. Målet må være at alle som henvender seg til legevakten får god hjelp, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

Legeforeningen har lenge vært bekymret over den varierende kvaliteten ved norske legevakter. Innspillsrapporten En legevakt for alle – men ikke for alt presenterer tiltak og løsninger for å bedre legevakttjenesten.

Faksimile av forsiden på rapporten.

Legevakten preges i dag av for stor grad av tilfeldig organisering, sviktende rekruttering og fravær av systematisk kvalitetsarbeid. Legevakten har en viktig rolle som en trygghetsskapende institusjon, og det skal være enkelt å kontakte legevakten når man er engstelig for sin egen eller andres helse.

Legeforeningen mener likevel at legevakttjenesten i for stor grad har mistet sin opprinnelige funksjon som en akuttmedisinsk beredskapstjeneste.

– Bedre bemanning, gode prioriteringsverktøy, godt samarbeid med fastlegene og tilgang på utrykningskjøretøy, er tiltak vi mener vil styrke beredskapen og gi et bedre tilbud til de sykeste pasientene, sier Hege Gjessing.

Kommunene må ta et større ansvar

– Det er på tide å legge bak seg restene av en tradisjon der legevakten er den enkelte leges ansvar, mens kommunene kun skal administrere ordningen. Alle fastleger pliktes til å gå legevakt. Dette har vært en hvilepute for kommunene, fordi bemanningen sikres automatisk, sier Gjessing.

God tilgjengelighet hos fastlegen på dagtid er også et nødvendig grep for å løfte legevaktens beredskap. Legeforeningen mener det er nødvendig med en plan for videreutvikling av fastlegetjenesten.

Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin påpeker at legevakten skal gi befolkningen trygghet, og er stedet du går til om du blir akutt syk.

– Det er alvorlig at en så viktig del av helsetjenesten ikke fungerer som den skal. Vi ønsker en ny kurs for norske legevakter. Målet må være at alle som henvender seg til legevakten får god hjelp, og at det er trygge arbeidsforhold for de ansatte. Grepene som presenteres i rapporten skal bidra til å løse dette, sier Hermansen.

Rapporten peker på for lav bemanning, tilfeldig organisering, rekrutteringsproblemer, lange avstander til nærmeste legevakt og for lite systematisk arbeid med kvalitet. Mange steder er det kun én lege på vakt, og arbeidspresset er så stort at det truer forsvarligheten.

Les mer: http://legeforeningen.no/Nyheter/2015/Legevakt-med-store-mangler/

Anbefalte artikler