Viktig og krevende debatt om prioritering

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter Nordheim-utvalgets mål om en mer rettferdig prioritering av ulike pasientgrupper, men har flere innvendinger mot utvalgets rapport.

– En åpen prioriteringsdebatt er nødvendig for tilliten til helsetjenesten og for å sikre en riktig og rettferdig fordeling av helsetjenestens ressurser. Nordheim-utvalget skal ha ros for på nytt å ha løftet denne debatten, skriver Legeforeningen i sitt høringssvar. Men foreningen har vanskeligheter med å se at utvalget gir nye bidrag til utviklingen av prioriteringsbeslutninger utover det som allerede forelå fra Lønning I og II.

Lar seg ikke gjennomføre i den kliniske hverdag

Utvalget foreslår å endre dagens prioriteringskriterier om alvorlighet, effekt og kostnad til helsetap, helsegevinst og ressursinnsats og legger til grunn at disse er mer forståelige og anvendelige på alle nivåer i helsetjenesten. Legeforeningen er særlig kritisk til hvordan utvalgets forslag skal gjennomføres i den kliniske hverdagen, og om det vil endre og avhjelpe dagens utfordringer.

God prioritering krever forutsigbarhet og det er positivt at åpenhet om beslutninger vies mye plass i rapporten. Det er viktig at de som berøres av prioriteringsbeslutningene er kjent med hvilke prinsipper som ligger til grunn, påpeker Legeforeningen i høringsuttalelsen.

Foreningen understreker at det må være mulig å gi gode helsetjenester til alvorlig syke mennesker i velferdsstaten Norge – uavhengig av alder – så lenge det er rimelig innenfor det man anser som god faglig og etisk praksis.

Omfattende intern høringsprosess

Legeforeningen har hatt en omfattende og grundig intern høringsprosess. 25 underforeninger har avgitt omfattende høringssvar og sentralstyret har drøftet utredningen på et eget seminar med representanter fra Nordheim-utvalget og utvalgets sekretariat.

Les høringssvaret her: http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/2015

Anbefalte artikler