Kommentar

RE: Kjernejournalen som arbeidsverktøy?

Bent Asgeir Larsen
Helsedirektoratet
Interessekonflikt:  No

I denne artikkelen beskriver Jon Haffner sin egen store journal som ustrukturert og uoversiktlig, og stiller spørsmål ved hvorvidt kjernejournal vil løse et slikt problem (1). Han refererer til vår artikkel «Kritisk informasjon i kjernejournal» i Tidsskriftet nr 20/2014 (2).

Vi anerkjenner og deler Haffners oppfattelse av at store, uoversiktlige journaler er et problem i helsevesenet. Dette var et problem allerede på slutten av 60-tallet (3). Haffner har også rett i at kjernejournalen ikke er et arbeidsverktøy som kan bøte på dette problemet. Det var da heller ikke meningen ved etableringen av kjernejournal. Derimot er kjernejournal et supplement i de situasjonene hvor helsepersonell ikke har tilgang til nødvendig informasjon om pasienten, først og fremst når pasienten ikke har journal på det stedet han kommer til for å få behandling. Da vil kjernejournalen kunne vise «kjerneopplysninger» om pasienten, slik som utleverte legemidler, kontaktinformasjon til pårørende og kritisk informasjon (eksempelvis: allergier, alvorlige diagnoser og pågående behandling). Kjernejournalen er altså ikke et sammendrag av pasientjournalen, men utvalgte sentrale opplysninger som i all hovedsak innhentes automatisk fra andre registre (4).

Haffners virkelighetsbeskrivelse er, som han selv skriver, fanget opp og beskrevet i Stortingsmeldingen «Én innbygger - én journal». Problemstillingen er også anerkjent internasjonalt (5, 6). Arbeidet med å utrede omfanget av «Én innbygger - én journal» pågår nå i Helsedirektoratet. Vi vil ta med Haffners gode innspill videre i den utredningen.

Litteratur

1. Haffner J. Kjernejournalen som arbeidsverktøy? Publisert først på nett 19. januar 2015. doi: 10.4045/tidsskr.14.1403

2. Arnesen E N, Larsen B A. Kritisk informasjon i kjernejournal. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1927 – 8

3. Weed LL. Medical records that guide and teach. N Engl J Med. 1968;278:593-600 og 652-657

4. Helsedirektoratet. Opplæring av helsepersonell. http://helsedirektoratet.no/it-helse/kjernejournal/opplering-for-helsep… (20.1.2015)

5. Cimino JJ. Improving the electronic health record—are clinicians getting what they wished for? JAMA. 2013;309:991-2.

6. Kuhn T, Basch P, Barr M, Yackel T, for the Medical Informatics Committee of the American College of Physicians. Clinical Documentation in the 21st Century: Executive Summary of a Policy Position Paper From the American College of Physicians. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 13 January 2015]

Published: 21.01.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media