Kommentar

RE: Fysisk aktivitet - aldri for sent!

Terje Sundgot Hansen
NMBU
Interessekonflikt:  Nei

Wiseths lederartikkel er et godt utgangspunkt for videre innsats for bedre folkehelse (1). Budskapet om betydningen av fysisk aktivitet må derfor bli mer enn bare kjent; det bør faktisk settes i system for både eldre og yngre med tiltagende helserisiko. Tidligere hadde flere idrettslag seniortrim for eldre, men dette tilbudet har jeg observert at har blitt mer eller mindre borte i de senere år. Ligger årsaken her i det at kommuner rundt i landet har blitt grådigere når de leier ut lokaler til frivillige organisasjoner, eller ligger det på en manglende interesse hos instruktører til seniortrim? Begge årsakene kan lett korrigeres ved at det blir satt fokus på viktigheten av tiltak før det blir for dyrt å rette opp de helsemessige konsekvensene. Leger, idrettspedagoger og ikke minst politikere burde her i fellesskap kunne sette en ny dagsorden for felles profesjonell innsats.

Litteratur

1) Wiseth R. Fysisk aktivitet – aldri for sent! Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1726

Published: 30.11.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media