Kommentar

RE: Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom

Jose Hernán Alfonso
Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi. Statens Arbeids
Interessekonflikt:  Nei

Takk til forfatterne, som med denne lederen bidrar til å minne oss om legers viktige rolle for å forebygge arbeidsbetinget sykdom, herunder kartlegging av arbeidsplassen (1). Dette bør også være tilfellet for hudsykdommer, men dessverre synes det som betydningen av arbeidsbetingede hudsykdommer får mindre oppmerksomhet i Norge sammenlignet med våre naboland (2). Er det fordi de ikke representerer et problem i norsk arbeidsliv, eller er det fordi vi vet for lite om forekomsten av arbeidsbetingede hudsykdommer i Norge? Epidemiologiske studier innen arbeidsrelaterte og -betingede hudsykdommer har ikke vært gjennomført i samme omfang som tilsvarende studier eksempelvis innen lungesykdommer. Den siste norske doktorgraden om arbeidsbetinget hudsykdom er 20 år gammel (3).

Vår innsikt i arbeidsbetingede hudsykdommer kommer hovedsakelig fra studier gjennomført i andre land, og da gjerne studier av selekterte grupper av pasienter, lappetestdatabaser og offisielle yrkessykdomsregistre (2). Dette er ikke nok for å forstå lokale forhold, siden sammenligningen er begrenset av forskjeller mellom landene i både eksponering og rapportering.

Det kroniske forløpet av arbeidsrelaterte hudsykdommer, som i hovedsak utgjøres av irritativt og allergisk kontakteksem på hender, resulterer i uheldige samfunnsøkonomiske konsekvenser på grunn av tap av arbeidsevne og uførhet. Kostnadene er beregnet til å overstige 5 milliarder € / år i EU-området gjennom tap av produktivitet (2). EU-kommisjonen har nylig definert at manglende forebygging av arbeidsbetingede hudsykdommer er et samfunnsmessig problem som må prioritereres (2), og av WHO som en utfordring for arbeidstakeres helse (2).

Aasen og Kongeruds lederartikkel minner oss om at det fremdeles er et stort behov for epidemiologiske studier av arbeidsrelaterte hudsykdommer på populasjonsnivå og blant utvalgte yrkesgrupper for å oppnå en bedre overvåking av arbeidsmiljø, som igjen kan bidra til godt forebyggende arbeid.

Forfatterne av denne kommentaren ble oppnevnt av Norges Forskningsråd i 2013 for å representere Norge i et europeisk forskningssamarbeid (COST TD1206 STANDERM). Hovedmålet til STANDERM er å utvikle standarder for primær, sekundær og tertiær forebygging av arbeidsbetingete hudsykdommer (4). Det er allerede blitt etablert samarbeid med Videncenter for allergi, Danmark, Kreftregisteret og Avdeling for nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse ved STAMI. Vi håper på at dette kan bidra til økt erkjennelse av at arbeidsmiljøet fremdeles gir hudsykdom.

Litteratur

1) Aasen TOB &  Kongerud J. Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom. Tidsskr Nor Legeforen Nr. 20 . 2014; 134:1916.

2) European Agency for Safety and Health at Work. Occupational skin diseases and dermal exposure in the European Union (EU-25): Policy and Practice Review. 2008 Tilgjengelig: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007049ENC_skin_diseas… (6.11.14)

3) Holm JO, Veierød MB. An epidemiological study of hand eczema among hairdressers. Study I to IV. Acta Derm Venereol Suppl (Stockh). 1994; 187:8-27.

4) COST TD1206: Development and Implementation of European Standards on Prevention of Occupational Skin Diseases (StanDerm). Memorandum for understanding. http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/ISCH/Action_TD1206/mou/TD1206-… (6.11.14)

Published: 06.11.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media