Kommentar

RE: Når fysisk og psykisk vold blir en reduksjonisme

Hilde Melby
Kongsskogen vgs.
Interessekonflikt:  Nei

Takk for en interessant inndeling av voldsbruk i hjemmet(1). Etter min oppfatning anerkjenner for få at det også ved fravær av fysisk vold finnes sterke elementer av krenkelse og traumatisering.

Trusselen om vold og verbal vold, kan oppleves like traumatiserende som fysisk vold. I tillegg er slike voldsepisoder nesten umulig å bevise, og det blir enda vanskeligere for offeret å få gehør for sin situasjon. Det én kan oppleve som en «vanlig irrettesettelse», kan offeret selv oppleve som nok et overgrep. Dermed kan offeret bli fanget i en verden der ens opplevde virkelighet ikke anerkjennes av dem som kunne hjulpet.

Litteratur

1. Hammerlin Y. Når psykisk og fysisk vold blir en reduksjonisme. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1812

Published: 07.10.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media