Kommentar

RE: Ensidig om nakkesleng fra Høyesterett

Ottar Sjaastad
Interessekonflikt:  Nei

Vi har ifølge Stovner ment at andre artikler i Litauen-serien – ”ikke SKAL

omtales” (altså et påbud). Det har vi selvsagt ikke skrevet. Vi skrev at vi

i hovedsak har beskjeftiget oss med den første, skjellsettende artikkelen og at vi i

fortsettelsen gjerne ville holde oss til den, av nevnte grunner. Det er en himmelvid forskjell mellom disse to utsagnene. Kanskje kunne Stovners presisjonsnivå ha vært bedre.

Sykdomsbildet etter nakkesleng må være av en viss alvorlighet for at betegnelsen nakkesleng skal være berettiget. Vårt syn på dette er beskrevet i

enkle, lettfattelige ordelag tidligere, og det kan ikke være noen grunn til å gjenta dette. Noen alvorlighetsgradering lot seg ikke inkorporere i Litauen-studien. Det gjør den eo ipso til en umulighet. Stovners skriverier om kjønnsfordelingen ved nakkesleng synes vi blir mer og mer underfundige.

Stovner har nå funnet frem til et nakkeslengsmateriale med en viss mannsovervekt. Så hva? Det at det gjennomsnittlig er ca. 2/3 flertall av kvinner i nakkeslengsmaterialer, indikerer jo ikke at alle nakkeslengsmaterialer har denne kjønnsratio; det kan til og med være en viss mannsovervekt. I Litauen-studien var imidlertid mannsdominansen på 78 % (i et senere materiale i serien var den på hele 86 %). Dette er langt hinsides den kjønnsratio som finnes i andre nakkeslengsmaterialer. En uriktighet blir ikke mer riktig ved å gjentas.

I aktuelle Høyesterettsdom har vi påvist mange, litt uriktige påstander. Små hver for seg, men alle har gått i den skadedes disfavør.

Stovner har fra første stund fremhevet at han ikke var interessert i å diskutere våre synspunkter, som angivelig var for «private», hva han nå måtte mene med det. Han ville derfor benytte denne anledningen til å propagandere for Litauen-studien, samt fremme egne synspunkter. Utspillene har stort sett vært hans. Vi har bare svart.

Det kan vel hende at det med tiden vil vise seg at nakkesleng per se ikke leder til særlige organiske plager, men Litauen-studiene bidrar ikke til slik kunnskap. Vi føler nå at det ikke er riktig å oppta mer spalteplass siden ingen endring i Stovners grunnholdning har funnet sted, og ingen nye synspunkter synes å fremkomme.

Published: 02.09.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media