Fortsatt få kvinnelige ledere i primærhelsetjenesten

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Kun 30 prosent av kommuneoverlegestillinger og stillinger i offentlig helseadministrasjon innehas av kvinnelige leger. Det er også vanskelig å få rekruttert kvinner inn i tillitsverv.

Marte Walstad. Foto Legeforeningen

Den skjeve kjønnsfordelingen bidrar til at langt flere menn enn kvinner står for de viktige beslutningene. Med den økte kvinneandelen blant medisinerstudentene vil det være en ressurssløsing om ikke flere dyktige kvinner rekrutteres til lederstillinger. Derfor mener vi at det er behov for et kurs som har som mål å friste kvinnelige leger i primærhelsetjenesten inn i lederroller, sier Marte Walstad.

Hun er medlem i styringsgruppa for kurset Frist meg inn i ledelse for kvinner i primærhelsetjenesten.

Økt behov med samhandlingsreformen

– Samhandlingsreformen hvor flere og sykere pasienter skal behandles i kommunehelsetjenesten medfører at kommunen må tilføres kompetanse og ledelse på samfunnsmedisinske og allmennmedisinske områder.

Å rekruttere til slike stillinger og oppgaver er krevende for kommunene. Det er derfor viktig at flere kvinnelige leger i kommunehelsetjenesten kan se ledelse som en karrierevei og søke disse stillingene, oppfordrer hun.

Gode evalueringer

Kurset er et samhandlingsprosjekt mellom Legeforeningen og KS. Det vurderes viktig av styringsgruppen og av deltakerne. Målgruppen er kvinnelige leger i primærhelsetjenesten i Norge uten eller med begrenset ledererfaring. Kurset har vært arrangert tre ganger, hvert med tre samlinger over to dager, og med 25 deltakere på hvert kurs. Siste kurs ble arrangert høsten 2012 og våren 2013.

Det er gjennomført underveisevalueringer etter hver samling samt sluttevalueringer for hvert kull. Evalueringene har vært svært gode med hensyn på innhold og kursform. Tid til diskusjoner, refleksjoner og øvelser i grupper har vært høyt evaluert, likeledes å få møte flere kvinnelige ledere som rollemodeller. Nettverksbygging har vært framholdt som viktig, men flere deltakere ønsker seg flere verktøy og øvelser for å bedre forståelsen av ledelsesrollen.

Av de totalt 75 kvinnelige legene som har deltatt er det stor spredning i alder, erfaring og geografisk tilhørighet. De fleste har erfaring med ledelse fra eget legekontor, en fjerdedel har vært/ er kommuneoverleger. Noen få på hvert kull har andre ledelseserfaringer som tillitsvalgt, bedriftshelsetjeneste, offentlig forvaltning etc.

Anbefalte artikler