Godt kan bli bedre

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi har en helsetjeneste som er blant verdens beste, og det gjøres veldig mye bra arbeid i den norske helsetjenesten, men godt kan bli bedre.

Geir Riise sitter i styringsgruppen for programmet. Foto Stein Runar Østigaard

Derfor har vi engasjert oss i pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender», sier Legeforeningens generalsekretær Geir Riise. Programmet har tre hovedmål: å redusere pasientskader, å bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og å forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

To overordnede prinsipper

Brukerorientering og kompetanse om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid er programmets to overordnede prinsipper. Riise forteller at kunnskapsbasert praksis er kjernen i arbeidet. Det innebærer at faglige avgjørelser skal baseres på forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens ønsker og behov.

Åpenhet og trygghet i alle ledd

Trygghet, åpenhet og brukermedvirkning er viktige mål for god pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten, sier Riise. Han understreker at pasientsikkerhetsarbeidet må være ledelsesforankret og settes høyt på dagsordenen i styremøter og ledermøter. Det innebærer også at HMS og arbeidsmiljø må prioriteres, og at man må ha klare oppfølgingspunkter som blir fulgt. Involvering av tillitsvalgte og medvirkning fra leger og annet helsepersonell er viktig.

– Vi er opptatt av at det skal være åpenhet og trygghet i arbeidsmiljøet for å kunne si fra, uten at det skal jaktes på syndebukker. Organisatorisk læring forebygger at de samme feil gjentas. Programmet bidrar positivt til systematikk og oppmerksomhet, men vi har fortsatt en vei å gå. Legeforeningen er også opptatt av at leger har to jobber: å kunne gjøre jobben og kontinuerlig forbedre jobben. Dette forutsetter at legen kan arbeide med forbedring og fremme sine forslag løpende til ledelsen, sier Riise

Helhetlige behandlingskjeder

For å lykkes med pasientsikkerhetsarbeidet må det være god samhandling mellom tjenestene og sammenheng i behandlingskjeden, understreker Geir Riise.

– Vi må hindre at pasientskader oppstår i overgangen mellom tjenestenivåene. Det er derfor særlig viktig med god kommunikasjon på tvers av nivåene. SKIL (Senter for kvalitet i legekontor) har en viktig rolle i pasientsikkerhetsarbeidet og vil bidra til å hente ut viktige erfaringer for forbedring på tvers av legekontorene.

Målrettede tiltak

Det femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24 – 7» skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i sykehus og i kommuner. Programmet er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og en fortsettelse av pasientsikkerhetskampanjen ved samme navn. Alle sentrale aktører i helsetjenesten er med og Legeforeningen har deltatt fra første stund. Styringsgruppen som ledes av helsedirektøren, har besluttet at alle aktiviteter knyttet til tiltak og målinger skal videreføres og spres i programmet.

Les mer her: www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/

Anbefalte artikler