Kommentar

RE: Kan nye blodfortynnende legemidler være mer risikable e

Steinar Madsen
Statens legemiddelverk
Interessekonflikt:  Nei

S. Madsen og medarbeidere svarer:

Uheldige følger av legemiddelbruk har mange årsaker. Tidligere brukte vi en snever definisjon av bivirkning: En hendelse som var utløst av et legemiddel brukt på riktig måte, med riktig dose og riktig diagnose. Moderne legemiddelovervåking er opptatt av alle årsaker til bivirkninger og uheldige hendelser, og overvåkningen omfatter alle de begrepene Jacobsen nevner: «Side-effects of drugs», «Adverse effects», «Drug intoleranse» og «Unwanted complications in farmacotherapy». Nye antikoagulasjonsmidler er en legemiddelgruppe hvor nettopp bred overvåkning er viktig. Flere hendelser skyldes helsepersonellfeil og pasientfeil. Hadde vi holdt oss til det gamle og snevre bivirkningsbegrepet kunne vi sittet med hendene i fanget med argumentet: "Dette er ikke bivirkninger". Det gjør vi absolutt ikke - vår oppgave er å forebygge pasientskader av legemidler uansett årsak.

Published: 09.07.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media