Seks om landsstyremøtet

Artikkel

Vi har bedt noen av landsstyredelegatene formidle noen refleksjoner om landsstyremøtet under ovennevnte overskrift.

Jana Midelfart Hoff, Overlegeforeningen, er veteran i landsstyremøtesammenheng.

– Jeg tror jeg har deltatt på totalt åtte møter, både for Nmf, Ylf, de fagmedisinske foreningene (FaMe) og nå Overlegeforeningen.

Jeg synes dette var et svært godt møte – på alle måter. Vi har en dyktig ledelse med presidenten i spissen som evner å sette høyaktuelle saker på dagsorden. Vitsen med Landsstyret er også å treffe andre tillitsvalgte, utveksle erfaringer og bygge nettverk, ikke minst i den tøffe forhandlingssituasjonen vi har nå. Skryt også til Oslo Legeforening for å ha laget en god ramme for arrangementet.

Helsedirektoratets forslag til ny spesialiststruktur og legevaktsordningen var noen av de viktigste sakene å få belyst. Når det gjelder det første, er det forslaget som ligger fremme nå fra direktoratet, rett og slett en faglig fallitterklæring hvor pasienten i alle fall ikke er i sentrum. Legevaktsordningen må sees i sammenheng med nasjonal sykehusplan, vi må balansere arbeidsvilkår og forsvarlighet opp mot at ikke alle helsetjenester kan sentraliseres bort ifra pasientene.

Richard André Våge, Yngre legers forening var på sitt andre landsstyremøte.

– Uansett hvilket møte jeg er på i Legeforeningen, så er det alltid like kjekt og motiverende å være sammen med så mange engasjerte tillitsvalgte. Landsstyremøtet var intet unntak.

Det viktigste for foreningen som helhet var reservasjonssaken. Jeg tror de fleste satte pris på et slags punktum for denne gang.

Guro-Marte Gulstad, LIS ved St. Olavs hospital deltok på sitt andre landsstyremøte

– Det var mange interessante og engasjerende debatter, kanskje i overkant tett program, men det er morsomt når det er så stort engasjement, og debattene fortsetter også utenfor møterommet. Det er også veldig bra å møte kollegaer fra hele landet, på tvers av fag og alder.

Jeg synes det var viktig å få belyst kvalitet i spesialistutdanningen, hvordan den kan gjøres bedre slik at vi kan bli bedre spesialister. Da er også en forutsigbar arbeidssituasjon viktig (les: faste stillinger for leger i spesialisering). Andre viktige saker jeg vil trekke frem har vært ledelse, og kvalitet og organisering av legevakt.

Petter Brelin, nestleder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) deltok på sitt andre landsstyremøte.

– Jeg synes landsstyret er et meget godt faglig og politisk verksted. Det var relevante og engasjerende debatter som bør gi et godt utgangspunkt for foreningens arbeid fremover. Å møte kolleger fra andre spesialiteter, andre arbeidsforhold og andre områder er utviklende, nyttig og veldig hyggelig. Landsstyremøtet er en flott møteplass både sosialt og faglig. Vi burde ha flere slike arrangementer der hele kollegiet kan møtes.

Jeg er glad for at vi fikk debattert reservasjonssaken igjen. Både debatten og vedtakene viser at det er et meningsspenn i foreningen i denne saken. Dette viste også at etiske problemstillinger egner seg godt for debatter på landsstyremøtet. Jeg tror vi nå er godt forberedt både på debatt og intern behandling når det dukker opp saker av liknende karakter. Debatten om spesialisering var også viktig og ga meg ny innsikt.

Elisabeth Holven er medisinstudent i Oslo og var landsstyremøtets yngste delegat. Dette var hennes første møte.

– Jeg synes møtet var godt organisert, med flinke ordstyrere som mestret å få oss gjennom programmet selv om noen av diskusjonene tok lang tid.

Sosialt synes jeg det var veldig trivelig og inkluderende. Pausene og kveldene bød på mange spennende samtaler.

– Når det gjelder sakene, synes jeg det var bra at saken om endret spesialiststruktur ble godt belyst. Det er en sak som er særlig viktig for oss studenter som er opptatt av en turnustjeneste som skal forberede til videre spesialisering, og gi oss innsyn i bredden av helsevesenet for slik å ruste oss for god samhandling. Jeg synes også tirsdagens helsepolitiske debatt var veldig spennende. Jeg håper politikerne hadde ørene åpne for de helsetjenesteutfordringene som ble belyst.

Leder i Vestfold legeforening og fastlege Tom Ole Øren har vært på tre landsstyremøter tidligere.

– Jeg synes det som vanlig var et meget bra møte med gode og viktige temaer til drøfting. Sosialt har det også vært veldig bra. Skulpturparken på Ekeberg med Ringnes må jo bli bra!

Det var viktig «å lande reservasjonssaken» som har blitt en meget dårlig sak for legene i media og folkeopinionen, og spesielt for fastlegene. Videre blir det viktig med mer strukturert ledelsesopplæring for legene, også i primærhelsetjenesten. Hvordan fremtidens legevakt skal være, blir også viktig!

Alle fotos Thomas Barstad Eckhoff

Anbefalte artikler