Priser til leger og forskere

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

To store reisestipend og fire priser for legers og forskeres vitenskapelige innsats ble tildelt under landsstyremøtet.

Fra v. Ingrid Sivesind Mehlum, Inger Helene Lyngstad, Asgeir Store Jakola, president Hege Gjessing, Eivind Ness-Jensen og Stian Orlien. Ole Skeidsvoll Solheim og Willy Pedersen var ikke til stede. Foto Thomas Barstad Eckhoff

Ingrid Sivesind Mehlum, forsker og avdelingsoverlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), mottok Marie Spångberg-prisen fra fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats for 2014. Hun fikk prisen for artikkelen «Does the threshold for reporting musculoskeletal pain or the probability of attributing work-relatedness vary by socioeconomic position or sex?» Artikkelen er publisert i Journal of Occupational and Environmental Medicine 2013; 55: 901 – 9.

Fastlege og spesialist i allmennmedisin i Ringerike kommune Inger Helene Lyngstad fikk Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten for sitt store engasjement for kvalitetsarbeid i primærhelsetjenesten, mens Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten gikk til lege i spesialisering Asgeir Store Jakola og overlege og spesialist i nevrokirurgi Ole Skeidsvoll Solheim ved St. Olavs hospital. De fikk prisen for sitt kvalitetsfremmende arbeid med å kartlegge og forbedre nevrokirurgisk behandling av hjernesvulster. Arbeidet er publisert i JAMA: Comparison of a Strategy Favoring Early Surgical Resection vs a Strategy Favoring Watchful Waiting in Low-Grade Gliomas.

Stian Magnus Staurung Orlien, ph.d.-stipendiat ved Infeksjonsmedisinsk avdeling OUS, Ullevål og Eivind Ness-Jensen, lege i spesialisering innen gastroenterologi, ved Levanger sykehus mottok Legeforeningens studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond. Staurung Orliens forskningsprosjekt har som fokus å etablere et behandlingsprogram for hepatitt B i ressursfattig setting i lavinntektsland. Eivind Ness-Jensen skal bruke stipendet til et opphold ved Karolinska institutet, Stockholm i gruppen Övre gastrointestinal kirurgi, institutionen för molekylär medicin og kirurgi.

Legeforeningens pris for forebyggende medisin gikk til sosiolog og professor Willy Pedersen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo for artikkelen Alkoholavholdende – en risikogruppe? Artikkelen er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 1/2013: tidsskriftet.no/article/2951887/. Bakgrunnen for studien er at avhold fra alkohol er blitt knyttet til høyere dødelighet enn moderat alkoholkonsum.

Les mer: http://legeforeningen.no/Nyheter/2014/Legeforeningen-priser-leger-og-forskere/

Anbefalte artikler