Legens rolle i arbeidet med kvalitet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Legens rolle i arbeidet med kvalitet er helt vesentlig for vårt helsevesen. Men evnen og muligheten til å ta denne rollen, er under press.

For første gang ble det brukt mentometer i behandlingen av en sak. Foto Thomas Barstad Eckhoff

Marit Halonen Christiansen var tydelig i sitt budskap til landsstyret da legerollen og kvalitet i en hektisk hverdag ble diskutert på landsstyremøtets siste dag.

Kinderegg

– Målet med alt arbeid med kvalitet er bedre utfall av behandling for pasienten, bedre profesjonell utvikling for legen og bedre resurssutnyttelse i systemet – med andre ord et kinderegg. Vi får bedre pasientsikkerhet, høyt kompetente leger, og sparer til sjuende og sist både tid og penger, sa hun.

Skal helsevesenet nå sitt fulle potensial, høy pasientsikkerhet, høy faglig kompetanse, må alle aktører i helsevesenet – fra pasient, helsearbeider, lege og leder – sammen kontinuerlig jobbe for å sikre og forbedre våre tjenester. I denne gruppen av aktører er legen og pasienten av særlig betydning. Det er her, i mikrosystemet – i møtet mellom lege og pasient – at forbedring har sitt største potensial, sa Christiansen.

Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen, understreket i sitt innlegg at et av de viktigste premissene for at arbeidet med kvalitet og forbedring skal lykkes er ledelse. Der ledelsen virkelig prioriterer forbedringsarbeid ved å sette av tid og ressurser, vil dette fremstå som en viktig legeoppgave, sa hun.

Mentometer

For første gang ble det tatt i bruk mentometer i forbindelse med en sak. Delegatene ble blant annet bedt om å svare på spørsmålet om det er satt av tid til arbeid med kvalitet (forbedringsmål) på deres arbeidsplass? 38 prosent svarte bekreftende, mens 42 prosent svarte at det er det ikke.

Delegatene ble også spurt om hva som er den viktigste faktoren for at de skal kunne engasjere seg i arbeidet med kvalitetsforbedring. 40 prosent mente at det viktigste var at de kunne gjøre dette i arbeidstiden.

Stort flertall for honorering

Delegatene ga uttrykk for at de er svært positive til at Legeforeningen løfter frem kvalitetsarbeidet. Tone Dorte Sletten i Allmennlegeforeningen presiserte at fastlegene også må være med inn i dette arbeidet, men understreket at det må legges økonomisk til rette for det.

Sletten fremmet følgende forslag til vedtak som ble vedtatt med 120 stemmer:

Landsstyret ber sentralstyret å arbeide for å få til en sentral løsning for honorering av fastleger/allmennleger som deltar i tverrfaglig systemarbeid i kommuner, helseforetak nav og ev. andre arenaer hvor den allmennmedisinske kompetansen er etterspurt

Anbefalte artikler