Kommentert artikkel
Kommentar

RE: Å selge sykdom

Oddmund Suhrke
Arendal kommune
Interessekonflikt:  Nei

I denne lederen omtaler Haug blant annet studier om statiner (1). Når det gjelder statinbehandling av pasienter med kort forventet levetid (under ett år), viser en fersk undersøkelse at de som avslutter statinbehandlingen hadde like lang eller lengre levetid og bedre livskvalitet enn de som fortsatte med behandlingen (2).

For pasienter som har hyppige sykehusinnleggelser er det forvirrende når sykehuset ofte gjenopptar statinbehandling som fastlegen har avsluttet – som regel uten å spørre fastlegen eller tilsynslegen om hvorfor dette har skjedd. Det foregår alt for mye forskriving styrt av retningslinjer som ikke tar hensyn til pasientens totalsituasjon.

Litteratur

1) Haug C. Å selge sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1015

2) Duke University Medical Center . Stopping Statins May Benefit Terminally Ill Patients. http://corporate.dukemedicine.org/news_and_publications/news_office/new… (05.06.14)

Publisert: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media