Legevakt, spesialitetsstruktur og reservasjon temaer på landsstyremøtet

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi ser frem mot engasjerte diskusjoner om temaer som har skapt debatt og som har stor betydning for legers arbeidshverdag, sier Hege Gjessing.

  Årets landsstyremøte er uten valg på representanter. Her fra avstemmingen på landsstyremøtet i Alta. Foto Stein Runar…
  Årets landsstyremøte er uten valg på representanter. Her fra avstemmingen på landsstyremøtet i Alta. Foto Stein Runar Østigaard

  Reservasjonsadgang, spesialitetsstruktur, legevakt samt legerollen og kvalitet i en travel hverdag er blant de aktuelle temaene som skal diskuteres på årets landsstyremøte.

  Spørsmålet om og diskusjonen rundt legers reservasjonsadgang har preget Legeforeningens arbeid, både i forrige og denne landsstyreperioden. Dette omtaler også presidenten i sin lederartikkel i denne utgaven av Tidsskriftet.

  Organisasjonsleddene er i forkant av landsstyremøtet bedt om å komme med innspill til saker de ønsker tatt opp på møtet. Tilbakemeldingene viser med all tydelighet at Legeforeningen er en dynamisk og aktiv medlemsorganisasjon, der organisasjonsleddene har sterke ønsker om temaer. Landsstyremøtet gir dessverre ikke rom for å behandle alle saker som er foreslått, men sentralstyret har i tillegg til sakene nevnt i ingressen besluttet at ledelse i sykehus og endringer i etiske regler for leger, skal behandles som egen sak.

  Noen av de foreslåtte sakene fra organisasjonsleddene vil bli løftet inn i arbeidet med satsingsområdene, gjennom oppfølgingen av prinsipp- og arbeidsprogrammet og på neste lederseminar.

  I tillegg til de ovennevnte temaene skal landsstyret behandle sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 1.1. – 31.12. 2013, Legeforeningens regnskap og budsjett samt styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).

  Viktig diskusjon om fremtidig spesialitetsstruktur

  Viktig diskusjon om fremtidig spesialitetsstruktur

  På bakgrunn av landsstyrets vedtak i juni 2013 ga Legeforeningen omfattende innspill til Helsedirektoratets rapport om spesialitetsstruktur og -innhold før den ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet 20.6. 2013. I etterkant hadde Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet i oppdrag å konsekvensutrede forslagene og å utrede ny spesialitet innrettet mot behovene i akuttmottakene.

  I august 2013 besluttet sentralstyret å iverksette et utredningsarbeid for å vurdere konsekvenser av Helsedirektoratets forslag til fremtidig spesialitetsstruktur. Utredningsarbeidet ble gjennomført høsten 2013 og vinteren 2014. Foreløpige konsekvensvurderinger ble presentert og diskutert med de fagmedisinske foreningene, spesialitetskomiteene og spesialitetsrådet i et seminar i mars 2014.

  Synlig helsepolitikk

  Synlig helsepolitikk

  Legeforeningen har en godt synlig helsepolitikk og Legeforeningen deltar aktivt i den løpende offentlige debatten om helse og helsetjenesten. Tema for den helsepolitiske debatten under landsstyremøtet vil være:

  «Hvilke tanker og planer har vi for et fremtidsrettet og bærekraftig helsevesen med god tilgjengelighet, klar ansvars- og oppgavefordeling innen og mellom nivåene, god kvalitet og pasientsikkerhet og godt arbeidsmiljø?»

  Innledere i debatten er helseminister Bent Høie (H), Kjersti Toppe (Sp) og Torgeir Michaelsen (A) (henholdsvis første og andre nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité) og Legeforeningens president Hege Gjessing.

  Landsstyremøtet online

  Som under landsstyremøtet i Alta i 2013 kan medlemmene holde seg oppdatert om det som skjer under møtet gjennom sosiale medier. De siste årene har det vært twitret aktivt fra landsstyremøtene, og ikke minst på møtet i Alta var det stor aktivitet. Medlemmer og andre interesserte kan følge med ved å gå inn på legeforeningen.no/landsstyremote, på facebook.com/legeforeningen eller twitter.com/legeforeningen. Bruk hasjtag

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media