Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

LVS kan nå organisere samtlige legeforskere

Etter en lovendring på LVS årsmøte 2013 som nå er godkjent av Legeforeningens sentralstyre, kan samtlige legeforskere nå velge LVS som yrkesforening.

LVS (Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger) ble i sin tid stiftet for å organisere legeforskere, som den gang i all hovedsak var tilknyttet universitetene. Som følge av helseforetaksreformen, og utviklingen i samfunnet for øvrig, er det i dag en rekke legeforskere som er ansatt i virksomheter som ikke var omfattet av LVS nedslagsfelt. Lovendringen er også fulgt opp med en endring i Legeforeningens retningslinjer for tilhørighet til yrkesforening.

Ønsker du å skifte yrkesforeningstilhørighet, send en epost til register@legeforeningen.no

Bedriftshelsetjeneste for legekontorer

Legekontorer er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Legeforeningen har nylig hatt en anbudsrunde for om mulig å inngå en rammeavtale med en, ev. flere bedriftshelsetjenester som legekontorer kan knytte seg til.

Etter anbudsrunden ble det ikke inngått noen avtale. Som en oppfølging ble det imidlertid bestemt at det skulle sendes et informasjonsbrev til leger i Allmennlegeforeningen og PSL (Praktiserende spesialisters landsforening). Det samme brevet er også sendt medlemmer av Norsk arbeidsmedisinsk forening (NAMF).

Smertemedisin som kompetanseområde

Sentralstyret vedtok 6.12. 2013 å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede smertemedisin som kompetanseområde.

Arbeidsgruppens mandat er å utrede forslag om etablering av kompetanseområde i smertemedisin, herunder funksjon og virkeområde, kompetanseområdets plass i helsetjenesten og behov for leger med kompetanse i smertemedisin. Innholdet i kompetanseområdet, læringsmålene og kravene til utdanning må beskrives.

En rekke fagmedisinske foreninger var bedt om å foreslå representanter til arbeidsgruppen. I sentralstyrets møte 11. mars ble følgende oppnevnt: Unni Merete Kirste (leder), Holger Skeie, Harald Breivik, Hilde Berner Hammer, Torhild Warncke, Sissel Roland, Knut A. Fjeldsgaard, Egil Andreas Fors, Liv Rimstad og Dag Arne Hoff.

Anbefalte artikler