Den selvstendige pasienten

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

EU har initiert et prosjekt som har som mål å legge til rette for at pasienter med kroniske sykdommer skal få bedre kontroll over egne liv, såkalt patient empowerment.

Åse Brinchmann-Hansen. Foto Lise B. Johannessen

– Hensikten med prosjektet er å bidra til at kronikere får bedre kontroll over sine liv gjennom å identifisere hva som hemmer og hva som fremmer muligheten for å fungere optimalt med sykdommen. Planen er å utvikle et helsetjenesteprogram for grupper i hele Europa, forteller fagsjef i Legeforeningen Åse Brinchmann-Hansen. Hun legger til at det finnes dokumentasjon på at empowerment både bidrar til bedre livskvalitet og til bedre håndtering av egen sykdom.

Engasjerte pasienter

Som start på prosjektet møttes i januar 2014 representanter fra flere pasientorganisasjoner, helsepersonell og helseledere til fokusgruppeintervju i Legeforeningens lokaler.

Gruppen skulle diskutere to spørsmål. Det ene gikk på hvilke sider ved dagens helsetjeneste de mener inneholder elementer av patient empowerment og hvordan det kommer til uttrykk. Det andre spørsmålet var hvilke endringer som må gjøres eller unngås i den fremtidige helsetjenesten for å bedre patient empowerment. Likelydende spørsmål er stilt fokusgrupper i alle landene som deltar i prosjektet. Forsker og fastlege Janecke Thesen var en av kompetansepersonene som deltok, og generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot var gruppens moderator.

Det ble et engasjerende møte med en gruppe ressurssterke pasienter som i konkurranse med mer akutte sykdommer strever med å bli synlige. I nærmere fire timer delte de med utgangspunkt i spørsmålene, sine erfaringer med å leve med en krevende helsetilstand.

– Dette er mennesker som er de største brukerne av helsetjenesten og som er mest avhengig av den, men som sliter med ulike helsesystemer, sier Åse Brinchmann-Hansen.

Helsetjenesteprogram

Samtalene ble tatt opp på bånd og deretter systematisert i et tankekart som er oversatt til engelsk og sendt til prosjektansvarlig i EU. Med dette som bakteppe vil det bli gjort et uttrekk av personer som skal delta i en elektronisk spørreskjemaundersøkelse. Besvarelsene her skal igjen danne grunnlag for å utarbeide retningslinjer som vil kunne bidra til å utvikle et helsetjenesteprogram for grupper i hele Europa. Målet er å lage et program som vil bedre situasjonen for personer med kroniske sykdommer.

32 land innenfor EU/EØS, blant dem Norge, er invitert til å delta i prosjektet som ble igangsatt i 2013. Legeforeningen og Sykepleierforbundet er nasjonale kontaktpunkt. Åse Brinchmann-Hansen og Darya Shut i Legeforeningen og spesialrådgiver Elisabeth Holm Hansen i Sykepleierforbundet er koordinatorer i Norge.

Prosjektet gjennomføres av CBO – Dutch Institute for Health Care Improvement og bak undersøkelsen står EMPATHiE = Empowering Patients in Their Health in Europe – et konsortium som består av 18 europeiske organisasjoner (1).

Anbefalte artikler