Deler nordisk kunnskap om legers helse

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Nordisk forskning om helse og arbeidsforhold for den medisinske profesjon var tema da LEFO (Legeforskningsinstituttet) inviterte legeforskere fra hele Norden til seminar.

Karin Isaksson Rø er seniorforsker i Legeforskningsinstituttet. Foto Lise B. Johannessen

– Vi i Norge har en unik posisjon siden vi har et eget institutt som forsker på leger og deres levekår, sier seniorforsker Karin Isaksson Rø i LEFO. Hun hadde det koordinerende ansvaret for seminaret og forteller at LEFOs ansatte har hatt et ønske om å gjenoppta det tidligere nordiske forskningssamarbeidet som var aktivt på 1990-tallet. Tanken bak seminaret var å invitere forskere i Norden til å gi korte presentasjoner av pågående forskningsprosjekter for å bli kjent med hverandre og med den forskningen som pågår. Totalt 18 forskere fra de fem nordiske landene deltok som forelesere.

Variert tematikk

Det ble presentert mye aktuell forskning for de rundt femti engasjerte deltakerne som deltok på seminaret. Tematikken varierte fra studier av hvordan legers arbeidsutfordringer og stressfaktorer kan påvirke deres helse til diskusjon om balansen mellom legers autonomi og samfunnets styring av helsevesenet.

– Forskerne, som har særskilt oppmerksomhet på leger og deres levekår, kommer fra ulike institusjoner og disipliner i de fem nordiske landene. Vi gjorde et grundig forarbeid for å finne frem til aktuelle innledere og deltakere, forteller Isaksson Rø, og vi mener at vi lyktes ganske bra.

Deltakerne fikk blant annet et innblikk i hvordan det islandske helsevesenet og de islandske legene fortsatt er preget av den økonomiske depresjonen som rammet landet for noen år siden. En av de svenske forskerne presenterte en kvalitativ studie fra Sverige der man har undersøkt hvordan forskjellig rammeforståelse og språkbruk mellom leger og sykehusledelse kan hindre legers deltakelse i omorganiseringsprosesser.

Medisinstudenter var også et tema på konferansen, blant annet i form av en norsk studie som har undersøkt effekten av bruk av mindfulness gjennom studiet.

Selve konferansen fant sted på Gardermoen i november 2013.

Nytt seminar i 2014

– Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive og vi har derfor et ønske om at seminaret kan følges opp en gang årlig, sier Isaksson Rø. LEFO vil også invitere til neste seminar, men etterhvert kan man tenke seg at det kan alternere mellom de fem nordiske landene.

Hun opplyser at LEFO også tidligere, fra 1993 – 97, har deltatt i regelmessige møter mellom forskere i Norden. Disse var hovedsakelig finansiert av legeforeningene i de ulike nordiske landene. Initiativet til disse møtene ble tatt av Mauri Johansson fra Danmark. Olaf G. Aasland og Erik Falkum fra Legeforeningens forskningsinstitutt deltok fra Norge.

I 1997 ble det arrangert en internasjonal konferanse i Oslo om legers helse og arbeidsforhold med tittelen «The Physician Role in Transition – Is Hippokrates Sick?», delvis som et resultat av dette samarbeidet. Legeforeningene i England og USA var medarrangører sammen med de nordiske legeforeningene. Noen av presentasjonene fra konferansen er publisert i Social Science & Medicine (Vol 52, nr 2, 2001).

Presentasjonene fra LEFOs seminar kan  leses her: www.legeforeningen.no/Legeforeningens-forskningsinstituttKlikk på konferanser

LEFOs studier er rettet mot legenes helse og atferd. LEFO analyserer hvilke forhold som påvirker helse, trivsel, mening og kvalitet i profesjonsutøvelsen, og hvordan samfunnsmessige rammebetingelser og etiske og psykososiale sider påvirker legearbeidet.

Publikasjoner fra Legeforskningsinstituttet blir presentert med sammendrag, i hovedsak både på engelsk og norsk. Artiklene er også lenket til fulltekstversjon der disse er fritt tilgjengelige.

Anbefalte artikler