Kommentar

P. Gjersvik og medarbeidere svarer:

Petter Gjersvik
Tidsskrift for Den norske legeforening
Interessekonflikt:  Nei

Vi setter stor pris på at vår studie om manustitler vekker interesse hos erfarne forskere.

Det er riktig at noen manuskripter blir refusert av redaksjonen uten ekstern fagvurdering, men det er ikke riktig, slik Benestad & Laake skriver, at redaksjonen i den endelige avgjørelsen om et manuskript legger stor vekt på tittelens kvalitet. Tvert imot understreket vi at et manuskript aldri blir refusert på grunn av en dårlig tittel (1). Alle refusjoner er basert på en vurdering av manuskriptets kvalitet - med eller uten ekstern fagvurdering.

Titlene i studien ble kvalitetsvurdert av to personer med lang redaksjonell erfaring og som sluttet som redaktører i Tidsskriftet i 2002. Disse deltok altså ikke i den redaksjonelle eller faglige vurderingen av manuskriptene og hadde ingen innflytelse på redaksjonens beslutning om å godkjenne eller refusere et manuskript. Manuskvalitet ble målt som godkjenning eller refusjon - uavhengig av tittel, tittelkvalitet og tittelvurdering, altså nettopp slik Benestad & Laake anbefaler.

Bruk av konklusive titler i vitenskapelige artikler, dvs. titler som angir studiens konklusjon eller hovedfunn, er omdiskutert (2-4). Slike titler gir inntrykk av en generaliserbarhet av funnene som det sjelden er dekning for (5). Tidsskriftet aksepterer vanligvis ikke konklusive titler (6). Her er vi på linje med svært mange medisinsk-vitenskapelige tidsskrifter, bl.a. New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine og BMJ (7). Bruken av konklusive titler, ofte omtalt som deklarative eller informative, synes imidlertid å være økende, særlig innen medisinske basalfag og laboratoriefag. Vi mener at en konklusiv tittel kan være aktuelt for meningsbærende artikler, slik som leserinnlegg, kommentarartikler, kronikker og lederartikler, og i nyhetsoppslag. I vår studie ble for øvrig de fleste konklusive titler klassifisert som middels gode.

Petter Gjersvik
petter.gjersvik@medisin.uio.no
Pål Gulbrandsen
Erlend T. Aasheim
Magne Nylenna

Litteratur
1. Gjersvik P, Gulbrandsen P, Aasheim ET et al. Dårlig tittel - dårlig manus? Tidsskr Nor Legeforen 2013;133:2475-7.
2. Goodman NW. Survey of active verbs in the titles of clinical trial reports. BMJ 2000;320;914-5.
3. Langdon-Neuner E. Titles in medical articles: What do we know about them? The Write Stuff 2007;16:158-60.
4. Mendelsohn DC. Declarative titles for journal articles: for better or worse? Nephrology News 27.4.2011 http://www.nephrologynews.com/articles/declarative-titles-for-journal-a… (10.1.2014)
5. Ioannidis JPA. Why most published research findings are false. PLoS Medicine 2005;8:e124.
6. Gjersvik P. Dette er en god tittel. Tidsskr Nor Legeforen 2013;133:129.
7. Smith R. Informative titles in the BMJ. BMJ 2000;320:915.

Published: 10.01.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media