Kommentar

Behov for økt kunnskap om menn som har sex med menn.

Åse Haugstvedt
Olafiaklinikken, Oslo universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei

Vår kasuistikk «mann med utflod og dysuri» var ikke ment som en generell kritikk av fastleger da de fleste av oss, uavhengig av hvor vi arbeider, gjør så godt vi kan. Men mange av våre pasienter med genitale symptomer har vært hos leger hvor verken seksualanamnese eller prøver for seksuelt overførbare infeksjoner (soi) er blitt tatt. Poenget med artikkelen var ikke at vi på Olafia kan diagnostisere en gonoré eller hivinfeksjon. Det er dette vi driver med. Men fordi vi også har funksjon som kompetansetjeneste er det vår oppgave å formidle informasjon/kunnskap om soi til fastleger og legevaktsleger. Mange kontakter oss fordi de føler seg usikre på området. Dette er forståelig da det er uendelig mye man må holde seg oppdatert på i førstelinjetjenesten. Artikkelen kunne vært skrevet som en oversiktsartikkel om menn som har sex med menn (msm). Vi var imidlertid redd for at nettopp de som trengte denne informasjonen mest, ikke ville lese en slik oversiktsartikkel fordi temaet homofile menn ikke interesserer dem.

Når det gjelder screening av msm gjelder dette selvsagt ikke homofile menn i monogame parforhold. Men grunnet den høye prevalensen av gonore og syfilis i msm-gruppen, samt alvorlighetsgraden av en udiagnostisert hiv eller syfilis-infeksjon, støtter vi Folkehelseinstituttets anbefalinger om årlige kontroller i denne gruppen (ev. oftere dersom seksuell praksis skulle tilsi det). Menn som har sex med menn utgjør en minoritet og vil trolig ikke medføre en større belastning i fastlegenes hverdag. De fleste prøvene kan dessuten tas som selvtest eller med en enkel blodprøve. Hiv-infeksjoner i Norge smitter oftest fra menn som ikke vet at de er smittet, og smittsomheten er særlig stor de første månedene etter nysmitte. Årlig screening for asymptomatiske seksuelt overførte infeksjoner i en definert risikogruppe kan ikke sammenliknes med den type screening som Mette Brekke refererer som tvilsom. Men for å kunne gjennomføre en slik screening må legen kjenne sine pasienters seksuelle orientering. På 1990-tallet var syfilis utryddet i Norge. Nå ser vi nye tilfeller hver uke på Olafiaklinikken, de aller fleste blant msm. Her må fastlegene trå til for å stoppe spredningen!

Kanskje spesielt for leger (selektert gruppe med trolig høyere grad av selvdisiplin enn gjennomsnittet i befolkningen) kan det være vanskelig å forstå at mennesker utsetter seg for risiko, enten det dreier seg om sex, usunn mat, basehopping, bilkjøring uten bilbelte mm. Men vi må forholde oss til virkeligheten, og enkelte er faktisk ikke klar over risikoen de utsetter seg for. Andre igjen kan ha et selvdestruktivt handlingsmønster av ulike årsaker. Skal vi «kreve en holdningsendring» av alle som ikke gjør som vi sier? Skal leger la være å kontrollere og behandle diabetes-pasienter som ikke følger kostrådene som gis? Selvfølgelig ønsker vi på Olafia at flere ville bruke kondom, men soi kan også smitte ved oralsex, og det er ikke realistisk å forvente kondombruk ved denne type sex. De homofiles interesseorganisasjoner utgjør en viktig pådriver i forhold til forebygging av soi, inkl. hiv, og en ev. «pekefinger» må komme fra deres egne. Kommer den fra helsepersonell, er vi redde for at menn som har sex med menn får en enda høyere terskel for å oppsøke helsevesenet… Det er i alles interesse at flest mulig med soi/hiv diagnostiseres og behandles så tidlig i forløpet som mulig (også for å forhindre videre smittespredning).

Vårt hovedanliggende med denne artikkelen er å sette fokus på menn som har sex med menn og bidra til økt kunnskap om seksuell helse og risiko i denne gruppen.

Published: 14.01.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media